Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2015, nummer 2015-0000436097, houdende instelling van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften, bedoeld in artikel 2;

 • b. minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 2

Er is een Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak te adviseren over:

 • a. de gelijkwaardigheid van technische of andere oplossingen ter zake van de technische voorschriften aangaande het bouwen of de staat van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Woningwet of ter zake van de regels over bouwactiviteiten of het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet;

 • b. de toepassing van de technische voorschriften aangaande het bouwen, gebruiken of de staat van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Woningwet of de regels over bouwactiviteiten of het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, in de in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, genoemde gevallen.

Artikel 4

 • 1 De commissie adviseert uitsluitend in geval:

  • a. daartoe een verzoek wordt gedaan dat betrekking heeft op de toepassing van technische voorschriften als bedoeld in artikel 3 in het kader van:

   • 1°. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit;

   • 2°. een gebruiksmelding;

   • 3°. aanvullende voorwaarden met betrekking tot een gebruiksmelding, of

   • 4°. een handhavingsbesluit ten aanzien van overtredingen van de voorschriften bij of krachtens de Woningwet inzake het bouwen, gebruiken of de staat van bouwwerken of van de regels over bouwactiviteiten of het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, en

  • b. er over de toepassing van die voorschriften verschil van inzicht bestaat tussen:

   • 1°. het bevoegd gezag, en

   • 2°. de initiatiefnemer, de aanvrager, de melder, of

   • 3°. degene tot wie een handhavingsbesluit zich richt.

 • 2 Er dient naar het oordeel van de commissie voldoende informatie over zaak te worden overlegd, ten minste bestaande uit:

  • 1°. een beschrijving van de casus;

  • 2°. een zienswijze van beide betrokken partijen tussen wie het verschil van inzicht bestaat;

  • 3°. een of meerdere adviesvragen die de adviesaanvraag afbakenen tot de kern van het verschil van inzicht, en

  • 4°. contactgegevens van beide betrokken partijen, of de vertegenwoordigers hiervan, tussen wie het verschil van inzicht bestaat.

 • 3 Indien omtrent de toepassing van die voorschriften naar het oordeel van de commissie reeds voldoende relevante informatie ter beschikking van verzoekers is, kan de commissie het verzoek afwijzen.

Artikel 5

 • 1 De commissie bestaat uit maximaal negen deskundigen op het terrein van het bouwproces en de technische voorschriften over het bouwen, gebruiken of de staat van bouwwerken, gesteld bij of krachtens artikel 2 van de Woningwet en de regels over bouwactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet.

 • 2 De commissie is ingedeeld in drie kamers, waarvan een vaste kamer en twee ad hoc kamers.

 • 3 De vaste kamer betreft Brandveiligheid, de ad hoc kamers betreffen Bouwfysica en duurzaam bouwen, en bouwregelgeving algemeen.

 • 4 De minister benoemt de voorzitter en de leden van de commissie voor een periode van maximaal 4 jaar, en kunnen telkens worden herbenoemd. De leden worden benoemd per kamer en kunnen zitting hebben in meerdere kamers.

 • 5 De minister verzoekt de commissie bij de voorgenomen benoeming van een nieuw lid een voorstel te doen voor één of meer kandidaten.

 • 6 De leden kunnen tussentijds niet geschorst of ontslagen worden, anders dan wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende redenen die in de persoon van de betrokkene zijn gelegen.

 • 7 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

Artikel 6

 • 1 De bij de behandeling van een verzoek betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen van de betrokken leden onthoudt zich van stemming.

 • 2 Bij stakende stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

 • 3 Voor het overige regelt de commissie zelf haar werkwijze en legt deze schriftelijk vast.

Artikel 7

 • 1 De leden van de commissie hebben zitting zonder last.

 • 2 Een lid van de commissie onthoudt zich van deelneming aan de behandeling van een advies dat:

  • a. hemzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad aangaat;

  • b. een instelling of rechtspersoon betreft waarbij hij werkzaam is of belang heeft;

  • c. een aanvraag betreft waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is geweest.

Artikel 8

 • 1 Een advies wordt uitgebracht aan verzoeker en de betrokken partij met wie verschil van inzicht bestaat over de zaak die onderwerp is van het verzoek om advies.

 • 2 Adviezen van de commissie worden, ontdaan van gegevens die herleidbaar zijn tot verzoeker en betrokken partij met wie het verschil in inzicht over de zaak bestaat, openbaar gemaakt, in ieder geval door opname op een website.

Artikel 9

 • 1 De commissie draagt zorg voor de nodige technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van de gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking van die gegevens.

 • 2 De commissie draagt zorg voor de goede archivering van de verzoeken, de adviezen en de overige documenten.

Artikel 10

De commissie rapporteert jaarlijks op basis van de adviezen en ervaringen met de praktijk aan de minister over de toepassing van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet aangaande het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, de staat van bouwwerken en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden en de toepassing van de regels over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 11

Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de taken in dit besluit noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 12

 • 3 De overige leden ontvangen van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 251,21. Voor zover een lid van de commissie zitting heeft in zowel de vaste kamer brandveiligheid als in de ad hoc kamers of een daarvan, ontvangt het lid alleen de vergoeding bedoeld in het tweede lid.

Artikel 13

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften.

’s-Gravenhage, 15 oktober 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S. A. Blok

Naar boven