Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016

[Regeling vervallen per 13-10-2016.]
Geldend van 29-10-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2015, nr. VO/F-2015/796246, houdende vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor de kalenderjaren 2015 en 2016 en wijziging van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014, de Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst en de Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid en 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-10-2016]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-10-2016]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b. directie: rectoren, directeuren, conrectoren en adjunct-directeuren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder a, van de wet;

 • c. leraren: leraren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder b, van de wet;

 • d. onderwijsondersteunend personeel: onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder c, van de wet;

 • c. schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

 • d. schoolsoortgroep 2: scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen;

 • e. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs; en

 • f. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs.

§ 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2015

[Vervallen per 13-10-2016]

Artikel 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2015

[Vervallen per 13-10-2016]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 81.986,87 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 97.851,98 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 96.807,51 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 94.035,49 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 75.151,41 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 85.231,93 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 81.068,05 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 77.151,04 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 45.213,19, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging per 1 januari 2015

[Vervallen per 13-10-2016]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de wet wordt verstrekt vanaf 1 januari 2015, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde bedrag.

§ 3. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2016

[Vervallen per 13-10-2016]

Artikel 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2016

[Vervallen per 13-10-2016]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2016

[Vervallen per 13-10-2016]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 13-10-2016]

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-10-2016]

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen 4, 5 en 7, in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 13-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina