Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken [...] weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal DUO van 13 oktober 2015, nr. 834092, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

De directeur-generaal DUO,

Gelet op artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Bij indiening per post kunnen verzoeken uitsluitend worden toegezonden aan het hierna genoemde postadres, te weten:

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  T.a.v. de No/Wob-functionaris

  Postbus 30155

  9700 LG Groningen

 • 3 Bij indiening per e-mail kunnen verzoeken uitsluitend worden toegezonden aan het hierna genoemde e-mailadres, te weten:

  wob-verzoeken@duo.nl

 • 4 Verzoeken zoals bedoeld in het eerste lid die op een andere wijze of via een andere adressering dan omschreven in het tweede en derde lid, elektronisch of anderszins, worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2

 • 1 Ten einde een vlotte behandeling van verzoeken zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, te bespoedigen is een Wob-formulier vastgesteld, dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Dit formulier is elektronisch beschikbaar via www.duo.nl en wordt op verzoek per post toegezonden.

 • 3 Het gebruik van het Wob-formulier is niet verplicht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Tevens zal deze regeling worden geplaatst op de internetsite van DUO www.duo.nl.

De directeur-generaal DUO,

R.J.A. Kerstens

Terug naar begin van de pagina