Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2015, nr. 2015-0000612713, houdende regels voor de subsidiëring van het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht (Subsidieregeling Europees Instituut Bestuurskunde 2016)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Instituut: de Stichting Europees Instituut voor Bestuurskunde.

Artikel 2

  • 1 De minister verstrekt aan het Instituut een subsidie ten behoeve van de realisering van de doelstelling van het Instituut zoals opgenomen in de statuten van het Instituut.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

Het Instituut dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 30 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

  • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot van 100 procent van de voor dat jaar verleende subsidie.

  • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening in één keer uitbetaald.

Artikel 6

  • 1 Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 1 mei 1997, nr. AB96/1462, wordt ingetrokken.

  • 2 Een subsidie die is verleend krachtens het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 1 mei 1997, nr. AB96/1462, wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 7

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina