Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 24-10-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2015, nr. 2015-0000050611, houdende regels voor de subsidiëring van het Professionaliseringsfonds Burgemeesters (Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Genootschap: het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters.

Artikel 2

  • 1 De minister kan aan het Genootschap subsidie verstrekken voor activiteiten op het terrein van verdere professionalisering van het ambt van burgemeester met als doel een zo goed mogelijke uitoefening van dat ambt.

  • 2 De subsidie wordt voor een boekjaar verstrekt. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

Het Genootschap dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 30 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

De minister verstrekt in januari een voorschot op de subsidie dat gelijk is aan de verleende subsidie.

Artikel 6

  • 2 De jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 5 procent van de over het boekjaar verleende subsidie. De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 10 procent van de over het boekjaar verleende subsidie.

  • 3 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 7

Een subsidie die is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina