Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 21-01-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 oktober 2015 nr. BOACAT2015/051, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Stadstoezicht Almelo BV

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Stadstoezicht Almelo BV van 29 juli 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

De personen, werkzaam in de functie van controleur Openbare Ruimte werkzaam voor de afdeling Toezicht en Handhaving van Stadstoezicht Almelo BV, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De directeur van Stadstoezicht Almelo BV brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2010 zal vervallen op 26 november 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 november 2015 en vervalt met ingang van 26 november 2020.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2015.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina