Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019

[Regeling vervallen per 01-10-2019.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-08-2016 t/m 30-09-2019

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2016, 2017, 2018, en de meivakantie 2017, 2018, 2019 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2017, 2018 en 2019 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Regio's en perioden zomervakantie

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Voor de vaststelling van de perioden van de zomervakantie, genoemd in artikel 6 behoort een school tot één van de regio's, genoemd in artikel 3. De plaats van vestiging is bepalend voor de regio waartoe een school behoort. Indien een school vestigingen heeft in meer dan één regio, behoort elke vestiging tot de regio waarin ze is gelegen.

Artikel 3. Regio-indeling

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

De regio's, bedoeld in artikel 2, zijn:

  • a. regio noord, bestaande uit: de provincie Groningen, de provincie Friesland, de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland (met uitzondering van de gemeente Zeewolde) en de provincie Noord-Holland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland de gemeente Hattem, en wat betreft de provincie Utrecht de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude;

  • b. regio midden, bestaande uit: de provincie Utrecht (met uitzondering van de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude), de provincie Zuid-Holland, alsmede wat betreft de provincie Flevoland de gemeente Zeewolde, wat betreft de provincie Gelderland de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (met uitzondering van de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, en wat betreft de provincie Noord-Brabant de gemeenten Werkendam (met uitzondering van de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem;

  • c. regio zuid, bestaande uit: de provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant (met uitzondering van de gemeenten Werkendam (voor zover het betreft de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam) en Woudrichem), en de provincie Zeeland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (voor zover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland (voor zover het betreft de voormalige gemeente Didam), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Artikel 4. Samenvoeging gemeenten

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Bij samenvoeging van gemeenten na publicatie van deze regeling behoort de nieuw te vormen gemeente tot dezelfde regio als die waartoe de samengevoegde gemeenten behoorden. Als de samen te voegen gemeenten tot verschillende regio’s behoorden, beslist de minister tot welke regio de nieuwe gemeente gaat behoren. Voordat de minister definitief beslist, wordt het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente gehoord.

Artikel 5. De kerst- en meivakanties 2016 tot en met 2019

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

De perioden voor de kerst- en meivakanties worden voor de jaren 2016 tot en met 2019 voor alle scholen, bedoeld in artikel 1, en voor alle regio’s, bedoeld in artikel 3, als volgt centraal vastgesteld:

Schooljaar 2016–2017

Vakantie

Data

Kerst

24 december 2016 tot en met 8 januari 2017

Mei

22 april tot en met 30 april 2017

Schooljaar 2017–2018

Vakantie

Data

Kerst

23 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Mei

28 april tot en met 6 mei 2018

Schooljaar 2018–2019

Vakantie

Data

Kerst

22 december 2018 tot en met 6 januari 2019

Mei

27 april tot en met 5 mei 2019

Artikel 6. Zomervakanties 2017, 2018 en 2019

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

De perioden voor de zomervakanties worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 voor alle scholen, bedoeld in artikel 1, als volgt centraal vastgesteld:

Schooljaar 2016–2017

Regio Noord

22 juli tot en met 3 september 2017

Regio Midden

8 juli tot en met 20 augustus 2017

Regio Zuid

15 juli tot en met 27 augustus 2017

Schooljaar 2017–2018

Regio Noord

21 juli tot en met 2 september 2018

Regio Midden

14 juli tot en met 26 augustus 2018

Regio Zuid

7 juli tot en met 19 augustus 2018

Schooljaar 2018–2019

Regio Noord

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Regio Midden

20 juli tot en met 1 september 2019

Regio Zuid

6 juli tot en met 18 augustus 2019

Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs kan de periode, vastgesteld in artikel 6, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

  • 2 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school, indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan de regio waar de school gevestigd is, die andere regio aanwijzen om de zomervakantie vast te stellen op grond van artikel 6. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen, bedoeld in de vorige volzin, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat in het voorafgaande schooljaar op 1 oktober bij de school stond ingeschreven.

  • 3 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen om de zomervakantie vast te stellen op grond van artikel 6.

  • 4 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs met een tijdelijke nevenvestiging of nevenvestiging in een andere regio dan die van de hoofdvestiging, voor deze school de periode, bedoeld in artikel 6, zodanig vaststellen dat die periode niet eerder begint dan de vroegste periode en niet later eindigt dan de laatste periode van een van de vestigingen.

  • 6 In afwijking van artikel 6 hebben in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de zomervakanties in het primair en voortgezet onderwijs een duur van vijf weken. In afwijking van artikel 6, beginnen de zomervakanties in deze gemeenten steeds tegelijk met die regio die het eerst vakantie heeft.

  • 7 De Inspectie van het Onderwijs toetst of de afwijkingen, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, voldoen aan de in deze leden genoemde voorschriften.

Artikel 8. Afwijkingen op verzoek

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Het bevoegd gezag van een school kan in geval van bijzondere omstandigheden, bij de minister een verzoek indienen om te mogen afwijken van de perioden bedoeld in artikel 5 en artikel 6.

Artikel 9. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de Staatssecretaris van Economische Zaken als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 10. Caribisch Nederland

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Voor de scholen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt alleen de grote vakantie vastgesteld. De grote vakantie begint en eindigt op hetzelfde tijdstip als in de regio in Europees Nederland waar de zomervakantie op grond van artikel 6 het eerst begint en eindigt.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016 en vervalt met ingang van 1 oktober 2019.

Artikel 12. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-10-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven