Besluit toepassing hardheidsclausule ten behoeve van artikel 5, vijfde lid, onderdelen a, b en d, Besluit heffing bestrijding dierziekten, enz.

[Regeling vervallen per 28-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 21-10-2015 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 oktober 2015, nr. WJZ/15125492, houdende toepassing van een hardheidsclausule ten behoeve van artikel 5, vijfde lid, onderdelen a, b en d, Besluit heffing bestrijding dierziekten en artikel 5, vijfde lid, onderdelen a, b en d, Besluit heffing preventie dierziekten

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met artikel 93, tweede en derde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Overwegingen:

Gebleken is dat toepassing van artikel 5, vijfde lid, van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en artikel 5, vijfde lid, van het Besluit heffing preventie dierziekten in sommige gevallen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Dit doet zich voor bij het tarief voor de bestrijding en preventie van zoönotische salmonella die betaald moet worden door houders van legkippen die worden gehouden voor de productie van biologische eieren, kooi-eieren en eieren van hennen met vrije uitloop. Aan deze onbillijkheden wordt tegemoet gekomen door voor de bovengenoemde houders de in dit besluit vastgestelde lagere tarieven te hanteren.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-03-2018]

Voor de bestrijding van zoönotische salmonella ter zaken van het houden van legkippen wordt een tarief in rekening gebracht van:

  • a. € 0,034293 per legkip die wordt gehouden voor de productie van biologische eieren als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 834/2007;

  • b. € 0,026011 per legkip die wordt gehouden voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1 van Verordening (EG) nr. 589/2008;

  • c. € 0,018434 per legkip die wordt gehouden voor de productie van kooi-eieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EG) nr. 589/2008.

Artikel 2

[Vervallen per 28-03-2018]

Voor de preventie van zoönotische salmonella ter zake van het houden van legkippen wordt een opslag in rekening gebracht van:

  • a. € 0,068875 per legkip die wordt gehouden voor de productie van biologische eieren als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 834/2007;

  • b. € 0,068853 per legkip die wordt gehouden voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1, van Verordening (EG) n. 589/2008;

  • c. € 0,068836 per legkip die wordt gehouden voor de productie van kooi-eieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EG) nr. 589/2008.

Artikel 3

[Vervallen per 28-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 oktober 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina