Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-10-2021.]
Geldend van 16-10-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 oktober 2015, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, is binnen de grenzen van het door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

 • a. asiel,

 • b. immigratie,

 • c. de Immigratie- en naturalisatiedienst,

 • d. grensbewaking in relatie tot vreemdelingenzaken,

 • e. artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

 • f. de Dienst Justitiële Inrichtingen,

 • g. reclassering,

 • h. de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB),

 • i. sanctiebeleid (o.a. TBS),

 • j. cybercrime en cybersecurity, met uitzondering van crisissituaties,

 • k. kansspelen,

 • l. de Wet wapens en munitie, telkens met inbegrip van de bijbehorende wetgeving en met inbegrip van de met de uitvoering van het beleid op deze terreinen belaste dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

De Staatssecretaris voert in de internationale contacten die hij heeft bij de behartiging van de in artikel 1, onderdelen a tot en met e, genoemde aangelegenheden, de titel: Minister voor Migratie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina