Besluit uitbreiding bevoegdheid COA (uitsluiten bepaalde categorieën vreemdelingen [...] asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 15-10-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 oktober 2015, nummer 691389, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005;

Overwegende:

  • dat de beschikbare huisvestingscapaciteit voor de opvang van asielzoekers en daarmee gelijkgestelde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 3 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005), onder druk staat;

  • dat in het Besluit van 10 september 2015 (Stcrt. 2015, 30417) aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de bevoegdheid is verleend om vreemdelingen, als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van de Rva 2005, aan wie de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Rva 2005, indien de vreemdeling de voorkeur geeft aan een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van onderdak buiten een opvangvoorziening van het COA;

  • dat het, om de zeer sterk verhoogde instroom van asielzoekers in een opvangvoorziening van het COA onderdak te kunnen bieden, noodzakelijk is om de uitstroom van houders van een verblijfsvergunning uit de opvangvoorzieningen van het COA op andere wijze te bevorderen;

  • dat om die reden vreemdelingen aan wie het COA passende woonruimte aanbiedt, die ter beschikking is gesteld door een gemeente, worden uitgesloten van onderdak in een opvangvoorziening van het COA;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Het COA is gedurende een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd om vreemdelingen als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van de Rva 2005, aan wie de verblijfsvergunning bedoeld in artikel 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, uit te sluiten van de verstrekking, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, verstrekt het COA aan de betreffende gemeente een financiële toelage van € 100 per gehuisveste persoon per week.

  • 3 Dit besluit is gedurende maximaal zes maanden van toepassing op een vreemdeling. Het COA verstrekt de financiële toelage, bedoeld in het tweede lid, gedurende maximaal zes maanden per vreemdeling.

  • 4 De toelage wordt voorts beëindigd zodra naar het oordeel van het COA passende huisvesting op grond van de Huisvestingswet 2014 kan worden gerealiseerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De hoogte van de wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel wordt berekend aan de hand van de bedragen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Rva 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Op de vreemdeling, bedoeld in artikel 2, is de Rva 2005 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 7, eerste lid, onder a en c, in plaats van ‘passende huisvesting buiten de opvangvoorziening’ moet worden gelezen: passende huisvesting op grond van de Huisvestingswet 2014.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina