Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 20-11-2015 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015 nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en 2016 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid en 89a1, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

 • havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs;

 • mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

 • vbo: voorbereidend beroepsonderwijs;

 • praktijkonderwijs: praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

 • lwoo: leerwegondersteunend onderwijs;

 • onderwijsinhoudcode: code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft;

 • school: school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

 • afdeling: afdeling voor vbo, lwoo verbonden aan een school voor vbo of aan een scholengemeenschap waarvan ten minste een school voor vbo deel uitmaakt;

 • isp: intrasectoraal of intersectoraal programma binnen de leerwegen;

Kalenderjaar 2015

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2. Aanpassing 2015

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, genoemd in de artikelen 3 tot en met 9 van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 worden verhoogd in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015. De verhoogde bedragen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Kalenderjaar 2016

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3. Bedrag per school

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt vastgesteld op € 18.707,33.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op € 17.078,31 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid, van deze regeling.

Artikel 5. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of afdeling zoals aangegeven in kolom II van tabel 1.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van tabel 1 betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten.

 • 6 In bijlage 2 bij deze regeling is vermeld welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de relevante schoolsoorten, leerjaren en afdelingen, zoals die in tabel 1 zijn opgenomen.

  Tabel 1, behorende bij artikel 5

  Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren en afdeling in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  leerjaren en afdeling

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  197,58

  149,32

  446,80

  793,70

  2

  vwo, havo of mavo*

  3 t/m 6

  163,29

  120,72

  372,76

  656,77

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

  Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  203,99

  149,32

  629,41

  982,72

  4

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. landbouw en natuurlijke omgeving

  b. isp landbouw breed

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. borging experiment VM2 VMBO basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

  d. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  169,71

  149,32

  858,14

  1.177,17

  5

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg techniek, zorg en welzijn, economie,

  intersectoraal programma

  z. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  293,48

  277,22

  1.259,57

  1.830,27

  6

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  241,17

  315,35

  1.877,20

  2.433,72

  7

  praktijkonderwijs

  kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

  218,53

  149,32

  845,25

  1.213,10

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

       

  174,86

  * de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 01-01-2017]

In afwijking van artikel 5 worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw en afdelingen als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling: borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

Experiment doorlopende leerlijnen en

Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

169,71

120,72

584,32

874,75

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

     

174,86

Artikel 7. Lesmateriaal

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Met inachtneming van artikel 6e van de wet wordt voor het schooljaar 2016-2017 een bedrag betaalbaar gesteld van € 304,80 per leerling. Op schoolniveau wordt het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2015 aan een school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in de eerste volzin. Het op deze wijze berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2016 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-01-2017]

Indien de minister op grond van artikel 85a van de wet aan het bevoegd gezag van een school met een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 17.078,31 per nevenvestiging.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-01-2017]

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 12.024,36 per school.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016

[Vervallen per 01-01-2017]

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2015 opgenomen; de verhoging met € 3,2 mln. is het gevolg van het beschikbaar stellen van de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015.

De bedragen uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015, zijn als volgt gewijzigd:

Het bedrag, genoemd in artikel 3 (bedrag per school), wordt € 18.928,80.

Het bedrag, genoemd in artikel 4 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte), wordt € 17.280,49.

De bedragen, genoemd in Tabel 1, behorende bij artikel 5 (bedragen per leerling), komen als volgt te luiden:

Groep

schoolsoort

Leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

199,92

151,09

452,09

803,10

2

vwo, havo of mavo*

3 t/m 6

165,22

122,15

377,17

664,54

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

Experiment doorlopende leerlijnen en

Pilot vernieuwing beroeps-gerichte programma’s in het vmbo

206,41

151,09

636,86

994,36

4

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving

b. isp landbouw breed

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

c. borging experiment VM2 VMBO basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

d. Experiment doorlopende

leerlijnen en

Pilot vernieuwing

beroepsgerichte programma’s

in het vmbo

171,72

151,09

868,30

1.191,11

5

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

o. isp consumptief breed

p. handel en verkoop

q. administratie

r. isp handel en administratie

s. isp techniek breed

t. ict

u. sport, dienstverlening en veiligheid

v. technologie en commercie

w. technologie en dienstverlening

x. dienstverlening en commercie

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

y. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg techniek, zorg en welzijn, economie, intersectoraal programma

z. Experiment doorlopende

leerlijnen en

Pilot vernieuwing

beroepsgerichte programma’s

in het vmbo

296,95

280,50

1.274,48

1.851,93

6

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. grafimedia

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

c. Experiment doorlopende

leerlijnen en

Pilot vernieuwing

beroepsgerichte programma’s

in het vmbo

244,03

319,08

1.899,42

2.462,53

7

praktijkonderwijs

kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

221,12

151,09

948,96

1.321,17

8

toeslag lwoo

1 en 2

4,70

13,67

93,90

112,27

9

toeslag lwoo

3 en 4

5,29

25,72

274,05

305,06

10

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling: borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

Experiment doorlopende

leerlijnen en

Pilot vernieuwing

beroepsgerichte programma’s in het vmbo

171,72

122,15

591,24

885,11

11

toeslag lwoo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling: borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

5,29

25,72

274,05

305,06

* de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Het bedrag, genoemd in artikel 7 (lesmateriaal), wordt € 308,41.

Het bedrag, genoemd in artikel 8 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak), wordt € 17.280,49.

Het bedrag, genoemd in artikel 9 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm), wordt € 12.166,71.

Bijlage 2. behorend bij artikel 5, zesde lid, van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016

[Vervallen per 01-01-2017]

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leerwerktrajecten en assistentenopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

leerjaren en afdeling

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802,

4011, 4021, 4031, 4040,

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400,

0700, 0800, 0801, 0802,

0803,

4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045,

2210, 4050,4055

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3441, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473,

4711, 4712, 4791, 4792,

6031, 6131, 6231, 6431,

6531, 6631, 6931,

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381,

3313, 3323, 3341, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373,

4611, 4612, 4691, 4692,

6075, 6175, 6275, 6475,

6575, 6675, 6975,

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

2871, 2971, 3071, 3271

6711, 6721, 6731, 7711

2471, 2571, 2671, 3171

6755, 6765, 6775, 7755

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281,

4771, 4772,

2481, 2581, 2681, 3181,

4671, 4672,

4.c

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Landb. LNO

4371

4271

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

3 en 4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

3 en 4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

5.y

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Techn., ZrgWlz., Ec., Intersect. Prog.

4311, 4331, 4351, 4391

4211, 4231, 4251, 4291

5.z

Vbo

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s

4511, 4512, 4531, 4532,

4551, 4552, 4571, 4572,

4591, 4592,

6011, 6021, 6111, 6121,

6211, 6221, 6411, 6421,

6511, 6521, 6611, 6621,

6911, 6921, 7011, 7111,

7211, 7411, 7511, 7611,

7911

4411, 4412, 4431, 4432,

4451, 4452, 4471, 4472,

4491, 4492,

6055, 6065, 6155, 6165,

6255, 6265, 6455, 6465,

6555, 6565, 6655, 6665,

6955, 6965, 7055, 7155,

7255, 7455, 7555, 7655,

7955

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafimedia

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s

2816, 2916, 3016, 3216

6311, 6321, 6331, 7311

2416, 2516, 2616, 3116

6355, 6365, 6375, 7355

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s

1908, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

6811, 6821, 6831, 7811

1393, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

6855, 6865, 6875, 7855

7

Praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 
Terug naar begin van de pagina