Regeling aanvullende bekostiging na- en bijscholing leerkrachten in de leerjaren [...] hoeveelheid leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 08-10-2015 t/m 31-07-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2015, nummer 756948, houdende de vaststelling van aanvullende bekostiging voor na- en bijscholing van leerkrachten die werkzaam zijn in de leerjaren 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO in verband met het vervroegen van het moment waarop wordt gekeken naar de hoeveelheid leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven (Regeling aanvullende bekostiging na- en bijscholing leerkrachten in de leerjaren 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO in verband met het vervroegen van het moment waarop wordt gekeken naar de hoeveelheid leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 155, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2016]

  • 1 Voor het schooljaar 2015–2016 ontvangt het bevoegd gezag van een school of van een aoc aanvullende bekostiging voor na- en bijscholing van leerkrachten die werkzaam zijn in de leerjaren 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg van het vmbo.

  • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt € 5.000 per – voor bekostiging in aanmerking gebrachte – hoofdvestiging en (tijdelijke) nevenvestiging waar op de teldatum 1 oktober 2014 leerlingen zijn ingeschreven in de leerjaren 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, of de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg van het vmbo.

  • 3 In afwijking van het tweede lid, bedraagt de aanvullende bekostiging voor het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs op Bonaire USD 6.200. De bevoegde gezagsorganen van de scholen voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en Saba ontvangen geen aanvullende bekostiging op grond van deze regeling. Deze scholen hebben een Engelstalig inrichting en een Engelstalig examensysteem.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 01-08-2016]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, wordt in december 2015 in één keer betaald.

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2016]

De besteding van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, wordt door het bevoegd gezag verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging na- en bijscholing leerkrachten in de leerjaren 3 of 4 van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO in verband met het vervroegen van het moment waarop wordt gekeken naar de hoeveelheid leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina