Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; giftenaftrek of uitdeling

[Regeling vervallen per 09-11-2016.]
Geldend van 07-10-2015 t/m 08-11-2016

Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; giftenaftrek of uitdeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit gaat over de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder.

1. Inleiding

[Vervallen per 09-11-2016]

Bij de giftenaftrek van artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) wordt herhaaldelijk gevraagd of giften die verband houden met persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten. Een dergelijke benadering acht ik niet passend bij doel en strekking van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

2. Geen uitdeling als gift voldoet aan alle vereisten van artikel 16 Wet Vpb

[Vervallen per 09-11-2016]

Ik hanteer daarom de volgende uitleg (voor zover nodig goedkeurend). Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 van de Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek op grond van artikel 16 van de Wet Vpb en wordt niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting.

Voor de volledigheid merk ik op dat de voor giftenaftrek vereiste zogenoemde ANBI-status van de begiftigde onder andere meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 09-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 28 september 2015

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck

Lid van het managementteam Belastingdienst

Terug naar begin van de pagina