Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)

Geldend van 20-04-2016 t/m heden

Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 over te laten gaan naar het Rijk, de kosten voor toezicht op grond van de Metrologiewet te kunnen doorberekenen en om periodieke herkeuring mogelijk te maken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

  • 1 Aanvragen, klachten en bezwaarschriften, ingediend bij de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon, worden na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als aanvragen, klachten en bezwaarschriften, ingediend bij Onze Minister.

  • 2 Een besluit op grond van de Metrologiewet of de Waarborgwet 1986, genomen door de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon, wordt na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als een besluit van Onze Minister.

  • 3 In beroepsprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht waarbij de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon is betrokken, treedt op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet Onze Minister in de plaats van de aangewezen rechtspersoon.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 september 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de vijfde oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina