Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2015

[Regeling vervallen per 30-09-2017.]
Geldend van 28-10-2015 t/m 29-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2015 nr. BOACAT2015/050, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg van 30 september 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-09-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 30-09-2017]

De personen, werkzaam in de functie van (senior) rechercheur, medewerker infodesk, recherche assistent, (senior) inspecteur en hoofd bureau Opsporing en Boetes werkzaam bij bureau Opsporing en Boetes van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 30-09-2017]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, als genoemd in onderdeel 7.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar, aangevuld met de wetten op het gebied van de volksgezondheid, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 30-09-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 30-09-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 30-09-2017]

 • 1 De Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 30-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 30-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina