Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] Buitenlandse Zaken 2006 (Liberation Scholarship Program)

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 24-09-2016 t/m 31-10-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 2015, nr. DVB/CU-BPZ-329/15, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond voor het Liberation Scholarship Program)

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2017]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Liberation Scholarship Program gelden voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 oktober 2016 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2017]

De beschikbare middelen worden evenredig verdeeld over de aanvragers die voldoen aan de criteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 Aanvragen om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van het Liberation Scholarship Program worden ingediend in de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 28 oktober 2016.

 • 2 Voor een subsidie in het kader van het Liberation Scholarship Program kunnen slechts in aanmerking komen de instellingen die zijn opgenomen in de annex bij de bijlage bij dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2017.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken
namens deze,

de directeur-Generaal Politieke Zaken

W.J.P. Geerts

Bijlage

[Vervallen per 01-11-2017]

Beleidsregels inzake het Liberation Scholarship Program

[Vervallen per 01-11-2017]

1. Inleiding

[Vervallen per 01-11-2017]

Zeventig jaar geleden heeft Canada geholpen met de bevrijding van Nederland. Als blijk van dank is als symbolische gift aan Canada het Liberation Scholarship Program ingesteld. Het Program beoogt zeventig Canadese studenten uit te nodigen om tijdelijk met een beurs in Nederland te komen studeren.

Er zijn vele aanknopingspunten voor het beurzenprogramma: de wens van beide landen om academische uitwisselingen te stimuleren, om meer buitenlandse studenten aan te trekken, om de eigen studenten internationale ervaring te laten opdoen, en om kennisuitwisseling te stimuleren. Ondanks het feit dat Canada en Nederland zeer gelijkgezinde partners zijn met sterke economische banden en een miljoen mensen met Nederlandse achtergrond in Canada wonen, besluiten maar weinig Canadese jongeren om in Nederland te gaan studeren. De verwachting is dat met dit beurzenprogramma Nederland beter bekend wordt als interessante studiebestemming met een groot aanbod van studieprogramma’s in het Engels.

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal EP-Nuffic het studiebeurzenprogramma beheren. Namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal EP-Nuffic een 24-tal Nederlandse onderwijsinstellingen selecteren die subsidie zullen ontvangen om zeventig studiebeurzen aan te bieden aan Canadese studenten. Deze zullen met hun beurs drie tot twaalf maanden in Nederland studeren. Nederlandse en Nederlands-Canadese bedrijven zullen het programma mede financieel ondersteunen.

2. Beleidsuitgangspunten Liberation Scholarship Program

[Vervallen per 01-11-2017]

2.1. Doelstelling en beleidsthema’s

[Vervallen per 01-11-2017]

De recente visiebrief over internationalisering in het onderwijs1 spreekt de ambitie uit om de kennissector meer te benutten als visitekaartje voor Nederland en om onderwijsinstellingen een actievere rol te geven in internationale handelsmissies. Het Liberation Scholarship Program zal hier concreet vorm aan geven in de relatie met Canada.

Het beursprogramma is een instrument om nieuwe studenten naar Nederland te trekken en aan Nederland te binden; onderwijsinstellingen kunnen hiermee studenten een tegemoetkoming in de studiekosten bieden. Instellingen bieden de mogelijkheid aan studenten om drie tot maximaal twaalf maanden een gedeelte van hun opleiding te volgen in Nederland. De minimale vorm van de door de onderwijsinstelling te bieden beursbijdrage is het kwijtschelden van het collegegeld. De voor het Program beschikbare middelen zullen zodanig worden verdeeld dat door onderwijsinstellingen minimaal zeventig beurzen beschikbaar kunnen worden gesteld. Het aanvullende beursbedrag naast kwijtschelding van het collegegeld is afhankelijk van de studieduur in Nederland, tot een maximaal beursbedrag van € 2.350 per beurs.

De eerste beurzen worden toegewezen per collegejaar 2015/2016.

2.2. Doelgroep beurs

[Vervallen per 01-11-2017]

A Wie komen er in aanmerking voor een beurs in het kader van het Liberation Scholarship Program?

De doelgroep betreft studenten met de Canadese nationaliteit die studeren aan een Canadese universiteit. Om in aanmerking te komen voor een beurs dient de beursaanvraag c.q. de beursaanvragende student te voldoen aan de volgende criteria:

 • De studieduur in Nederland ligt tussen drie en twaalf maanden en de studie vindt plaats aan één van de aan het Program deelnemende instellingen (annex I);

 • De studieperiode start voor 1 juni 2017 en eindigt uiterlijk op 31 augustus 2017;

 • De aanvragers voldoen aan de specifieke toelatingseisen van de deelnemende Nederlandse hoger-onderwijsinstellingen;

 • De student dient tevens te voldoen aan de taaleis zoals die door de subsidieaanvragende instelling is vastgesteld, met als minimum de Engelse taalvaardigheid zoals die in de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs2 is bepaald.

B Landenlijst

Het beurzenprogramma staat open voor deelnemende studenten uit Canada.

C Deelnemende instellingen

Alleen Nederlandse hoger-onderwijsinstellingen die deelnemen aan het Liberation Scholarship Program kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van dit programma. Deze instellingen zijn opgenomen in de annex bij deze bijlage.

2.3. Omvang programmamiddelen

[Vervallen per 01-11-2017]

In totaal is voor subsidieverlening namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Liberation Scholarship Program een bedrag beschikbaar van € 100.000. Deze programmamiddelen worden aangevuld tot een minimum van € 197.255 met bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (te weten € 50.000) en het bedrijfsleven (te weten € 47.255). Het is de bedoeling om met de in totaal beschikbare middelen van € 197.255 een bijdrage te geven voor de bekostiging van 70 beurzen.

3. Beoordelingsprocedure

[Vervallen per 01-11-2017]

3.1. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-11-2017]

Canadese studenten vragen toelating bij Nederlandse hoger-onderwijsinstellingen voor studieperiodes van drie tot maximaal twaalf maanden. De deelnemende Nederlandse hoger-onderwijsinstellingen dienen bij EP-Nuffic een subsidieaanvraag in voor bekostiging van beurzen aan deze studenten.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen wordt vastgesteld op 28 oktober 2016.

Voor de subsidieaanvraag door de instelling en de rapportage aan EP Nuffic is het van belang dat de instelling in de subsidieaanvraag in ieder geval de volgende gegevens beschikbaar stelt:

 • Voor- en achternaam student

 • Geslacht student

 • Geboortedatum student

 • E-mailadres van de student

 • Nationaliteit student

 • Land waar student vooropleiding heeft genoten

 • Naam van de instelling in Canada waar student huidige opleiding volgt

 • Huidige opleiding student

 • Naam van de instelling in Nederland

 • Naam opleiding/module waar student aan deelneemt

 • Start- en einddatum opleiding/module

 • Niveau opleiding module (BA, MA, PhD)

 • Start- en einddatum opleiding/module

Bewijs dat student voldoet aan toelatingseisen opleiding/module en taaleis

 • Rekeningnummer instelling

3.2. Beoordeling van de aanvragen

[Vervallen per 01-11-2017]

EP-Nuffic beoordeelt welke aanvragen in aanmerking komen voor een subsidie aan de hand van de volgende criteria:

 • 1. De aanvraag betreft de verstrekking van beurzen aan studenten met de Canadese nationaliteit die drie tot twaalf maanden in Nederland willen studeren in een periode die start voor 1 juni 2017 en eindigt uiterlijk op 31 augustus 2017;

 • 2. De student voldoet aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding/module waarvoor hij/zij een beurs aanvraagt en aan de taaleis;

 • 3. De onderwijsinstelling heeft verklaard het collegegeld van de kandidaat-bursaal kwijt te schelden.

3.3. Verdeling van de beschikbare middelen

[Vervallen per 01-11-2017]

Vervolgens verdeelt EP-Nuffic de beschikbare middelen over de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, hierbij rekening houdend met:

 • 1. Spreiding van de middelen over de deelnemende instellingen in relatie tot het maximum aantal beurzen dat de instellingen hebben aangevraagd;

 • 2. De doelstelling om in het kader van het Liberation Scholarship Program in totaal 70 beurzen te kunnen laten verstrekken door de deelnemende instellingen.

EP-Nuffic informeert de instellingen die een aanvraag hebben ingediend schriftelijk (beschikking incl. betaling) voor 30 november 2016. De instellingen die bursalen hebben ontvangen sturen uiterlijk 2 maanden nadat de laatste bursaal zijn studieprogramma heeft beëindigd een rapportage aan EP-Nuffic. EP-Nuffic registreert de gegevens van de bursalen/alumni en rapporteert uiterlijk 30 november 2017 aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

4. Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-11-2017]

Het administratieve en financiële beheer van het programma is door de minister van Buitenlandse Zaken voor de periode 1 maart 2015 tot en met 31 oktober 2017 uitbesteed aan EP-Nuffic. Tevens zal EP-Nuffic, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een belangrijke rol spelen bij de bekendmaking van het aanbod, bij de externe monitoring, en de evaluatie. Verder zal EP-Nuffic namens de Minister van Buitenlandse Zaken subsidies verlenen aan deelnemende Nederlandse onderwijsinstellingen. De uitkering van het beursbedrag is de primaire verantwoordelijkheid van de deelnemende instellingen. Tot slot draagt EP-Nuffic zorg voor de aansluiting van het nieuwe beursprogramma met het Holland Alumni Network (50.000 leden) om de studenten van het Liberation Scholarship Program blijvend aan Nederland te binden.

ANNEX I

[Vervallen per 01-11-2017]

Deelnemende onderwijsinstellingen

[Vervallen per 01-11-2017]

Codarts, Rotterdam

Dance & Circus

De Haagse Hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

Hogeschool Rotterdam

HZ University of Applied science

Inholland hogeschool

Marnix Academie

NHTV Breda University of Applied Science

Radboud Universiteit Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Royal Academy of Art, KABK

Royal Conservatoire

Saxion hogeschool

Stenden hogeschool

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Tilburg University

Universiteit Leiden

Universiteit Maastricht:

• University College Maastricht, Faculty of Humanities and Sciences (accepts exchange students who study at Université de Montreal, Simon Fraser University, Queens University)

• School of Business and Economics

• Faculty of Arts and Social Sciences

• Faculty of Health Medicine and Life Sciences (only 2016/2017)

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Universiteit voor Humanistiek

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen UR

Zuyd hogeschool

 1. De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo, 15 juli 2014.

  ^ [1]
 2. Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs, 1 augustus 2014

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina