Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DLOS 2015

[Regeling vervallen per 01-10-2017.]
Geldend van 01-10-2015 t/m 30-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 september 2015 nr. BOACAT2015/046, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke Eenheid van het nationale politiekorps

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2017]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, in dienst van DLOS van de Landelijke Eenheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 125 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien alsmede het gestelde in artikel 13 van het besluit bewapening en uitrusting politie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 1 De korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2017]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2010 van 23 september 2010, nr. 5655077/Justis/10zal vervallen op 1 oktober 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015 en vervalt met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DLOS 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina