Regeling vaststelling tarieven lesgeld en cursusgeld

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2018

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. HO&S 812868, houdende de vaststelling van het lesgeld en de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2016–2017 (Regeling vaststelling lesgeld en cursusgeldtarieven 2016–2017)

Artikel 1. Consumentenprijsindex lesgeld en cursusgeld

[Vervallen per 01-08-2018]

Onder consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet en artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de reeks ‘alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Hoogte lesgeld

[Vervallen per 01-08-2018]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2017–2018 aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 1.137.

Artikel 3. Berekeningswijze cursusgeld

[Vervallen per 01-08-2018]

De indexering van de cursusgeldtarieven wordt bepaald door de procentuele wijziging die het indexcijfer van de consumentenprijs over de maand april, voorafgaand aan de aanpassing, heeft ondergaan ten opzichte van de maand april van het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 4. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2018]

De cursusgeldtarieven worden voor het cursusjaar 2017–2018 als volgt vastgesteld:

  • a. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding, de entreeopleiding en de basisberoepsopleiding: € 236 per cursusjaar;

  • b. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 573 per cursusjaar;

  • c. voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,75 voor elke 45 minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2018]

  • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 5, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

  • 2 Artikel 5 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling tarieven lesgeld en cursusgeld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina