Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015

[Regeling vervallen per 03-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-10-2015 t/m 01-01-2020

Besluit van de plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 23 september 2015 nr. 683625b/DJI, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015)

De plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020]

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2015 aan de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de directeur divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring;

 • b. de directeur Divisie Individuele Zaken;

 • c. de directeur divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen;

 • d. de directeur Shared Service Center ICT (SSC-I);

 • e. de directeur van de Dienst Vervoer en Ondersteuning;

 • f. de directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop;

 • g. de directeur Informatievoorziening;

 • h. de directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020]

 • 1 Aan de directeur divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen wordt financieel mandaat gegeven voor de inkoop van Forensische zorg in een particuliere setting en subsidiëring dan wel inkoop van justitiële jeugdplaatsen in een particuliere setting, met als grensbedrag € 100.000.000.

 • 2 Aan de directeur divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring wordt financieel mandaat gegeven tot het verrichten van handelingen en het nemen van besluiten voortvloeiend uit de verkrijging en besteding van ESF-gelden geheel DJI betreffend, met als grensbedrag € 20.000.000.

 • 3 Aan de directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop wordt financieel mandaat gegeven voor het aangaan van huurovereenkomsten bij, en projectmatige werkzaamheden door de Rijksvastgoedbedrijf (RVB), met als grensbedrag € 50.000.000.

 • 4 De financiële mandaten, vermeld in het eerste tot en met derde lid van dit artikel, kunnen niet in ondermandaat worden doorgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 03-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

plaatsvervangend hoofddirecteur DJI,

A.L.C. Roelofs

Naar boven