Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2015

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Besluit van de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 23 september 2015 nr. 683625a/DJI, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2015)

De hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

Gelet op artikel 3, tweede en derde lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatbesluit DG SenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 aan de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun portefeuille of dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI;

 • b. de directeur van het Opleidingsinstituut;

 • c. de directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie;

 • d. de directeur van het Shared Service Center DJI (SSC-DJI);

 • e. de directeur Audit en Concerncontrol;

 • f. de directeur Financiën en Bedrijfsvoering;

 • g. het hoofd van het bureau Veiligheid en Integriteit;

 • h. de directeur Beleid en Bestuursondersteuning;

 • i. de directeur Personeel-, Management- en Organisatieontwikkeling.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de hoofddirecteur blijft voorbehouden:

 • a. de vaststelling van de organisatie en formatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen;

 • b. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger;

 • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

De hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI.

Artikel 6

De Mandaatregeling hoofddirecteur DJI 2013, de Mandaatregeling Uitvoering hoofddirectie DJI 2013 en de Mandaatregeling Bedrijfsvoering hoofddirectie DJI 2013 worden ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen op de vestigingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen ter inzage.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina