Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2015

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2015, nr. 2015-0000044093, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Subsidieregeling Parlementaire Geschiedenis 2015)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Stichting: de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Artikel 2

  • 1 De minister kan aan de Stichting subsidie verstrekken voor het doen van onderzoek en het verzorgen van publicaties in het kader van de parlementaire geschiedenis van Nederland alsmede voor uiteenlopende valoriserende activiteiten die voortvloeien uit het onderzoek, zoals spreken op nationale en internationale congressen en het schrijven van artikelen.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

  • 1 De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 31 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • 2 Ook indien de subsidie, bedoeld in artikel 2, hoger is dan € 125.000, zijn de bepalingen van het Kaderbesluit BZK-subsidies inzake een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 van toepassing.

Artikel 5

  • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie.

  • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald.

Artikel 6

Een subsidie die is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina