Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden kerndepartement ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010

Geldend van 27-09-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden kerndepartement ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst voor de archiefbescheiden van het kerndepartement van het ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijsten

 • Coördinatie op hoog niveau. Stcrt. 2009, 53

 • Oorlogsgetroffenen. Stcrt. 2007, 98

 • Planning van voorzieningen in de Gezondheidszorg. Stcrt. 2007, 100

 • Bekostiging en verzekering van de Gezondheidszorg. Stcrt. 2006, 232

 • De vaststelling van tarieven in de Gezondheidszorg. Stcrt. 2007, 222

 • Ouderenbeleid. Stcrt. 2008, 24

 • Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving. Stcrt. 2007, 32

 • Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Stcrt. 2006, 192

 • (Beheer van de) Rijksbegroting. Stcrt. 2005, 62

 • Burgerluchtvaart. Stcrt. 2008, 169

 • Belastingheffing. Stcrt. 2005, 181

 • Militair Materieel. Stcrt. 2007, 79

 • Scheepvaart en maritieme zaken. Stcrt. 2008, 128

 • Geldvoorziening. Stcrt. 2007, 194

 • Waterstaat. Stcrt. 2004, 155

 • Flora en Fauna. Stcrt. 2007, 37

 • Grondprijsbeleid. Stcrt. 2007, 134

 • Pachtaangelegenheden. Stcrt. 2008, 133

 • Waarborgen van (platina) gouden en zilveren werken. Stcrt. 2000, 121

 • Invoerrechten en accijnzen 1940–1962. Stcrt. 2001, 24

 • Invoerrechten en accijnzen 1962–1995. Stcrt. 2002, 14

 • Dienst Domeinen. Stcrt. 1997, 22

 • Geregeld Toezicht. Stcrt. 2007, 229

 • Studiefinanciering. Stcrt. 2006. 127

 • Staatsschuld. Stcrt. 2005, 111

 • Rijkshuisvesting. Stcrt. 2007, 142

 • Voorlichting van de Rijksoverheid. Stcrt. 2007, 112

 • Inkomens- en Arbeidsvoorwaardenbeleid. Stcrt. 2007, 34

 • Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stcrt. 2008, 134

 • Militaire Operatiën. Stcrt. 2005, 113

 • Algemene wetenschappelijke Beleidsvoorbereiding. Stcrt. 2006, 149

 • Nationale Ombudsman. Stcrt. 2007, 204

 • Staatsdeelnemingen en financiering bedrijven. Stcrt. 2000, 208

 • Landinrichting. Stcrt. 2006, 7

 • Heffing van Rijksbelastingen. Stcrt. 2005, 167 en 181

 • Sociale Verzekeringen. Stcrt. 2006, 9

 • Toezicht op het Verzekeringsbedrijf. Stcrt. 2008, 63

 • Constitutionele Zaken. Stcrt. 2003, 172

 • Kunsten. Stcrt. 2007, 101

 • Overheidspersoneel. Arbeidsverhoudingen bij de overheid. Stcrt. 2001, 200

 • Overheidspersoneel. Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel. Stcrt. 2001, 200

 • Overheidspersoneel. Buitensectorale arbeidsvoorwaarden. Stcrt. 2004, 240

 • Overheidspersoneel. Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit.Stcrt. 2001, 201

 • Overheidspersoneel Arbeidsomstandigheden bij de overheid. Stcrt. 2001, 201

 • Overheidspersoneel Personeelsinformatievoorziening- en administratie. Stcrt. 2001, 201

 • Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties. Stcrt. 2007, 132

 • Relatienotabeleid. Stcrt. 2006, 235

 • Energiebeleid. Stcrt. 2006, 10

 • Energiebeleid en Energie Delfstoffen. Stcrt. 2006, 10

 • Overkoepelend Beleid Verkeer & Waterstaat. Stcrt. 2006, 109

 • Sociale Voorzieningen. Stcrt. 2006, 72

 • Wapens en munitie. Stcrt. 2005, 229

 • Consumentenbescherming en consumentenrecht. Stcrt. 2007, 147

 • Overheidsinformatievoorziening. Stcrt. 2003, 202

 • Mededingingsbeleid. Stcrt. 2008, 5

 • Milieubeheer. Stcrt. 2009, 79

 • Preventief toezicht op rechtspersonen. Stcrt. 2006, 43

 • Wetenschapsbeleid. Stcrt. 2002, 185

 • Politie 1945–1993. Stcrt. 2007, 215

 • Adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel. Stcrt. 2006, 107

 • Kwaliteitszorg voor de bedrijfsvoering en de beroepsuitoefening. Stcrt. 2007, 202

 • Metrologie. Stcrt. 2007, 65

 • Bescherming van persoonsgegevens. Stcrt. 2007, 73

 • Prijsbeleid. Stcrt. 2007, 205

 • Welzijn. Stcrt. 2004, 35

 • Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Stcrt. 2004, 104

 • Coördinatie Integratiebeleid Minderheden. Stcrt. 2004, 69

 • Internationale rechtshulp in strafzaken. Stcrt. 2006, 99

 • Voedings- en productveiligheid. Stcrt. 2007, 47

 • Auteursrecht. Stcrt. 2005, 232

 • Gratie. Stcrt. 2006, 237

 • Ruimtelijke ordening en geo-informatie. Stcrt. 2002, 215

 • Cultuurbeheer. Stcrt. 2004, 208

 • Internationale financiële en monetaire betrekkingen. Stcrt. 2007, 75

 • Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit in de sector onderwijs en wetenschappen. Stcrt. 2004, 129

 • Kansspelen. Stcrt. 2007, 137

 • Emancipatie en gelijke behandeling. Stcrt. 2003. 236

 • Deviezenbeleid. Stcrt. 2004, 154

 • Arbeidsvoorzieningsbeleid. Stcrt. 2005, 9

 • Volkshuisvesting. Stcrt. 2005, 149

 • Bevolkingsadministratie en reisdocumenten. Stcrt. 2007, 68

 • Friese Taal. Stcrt. 2007, 71

 • Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden. Stcrt. 2007, 21

 • Organisatie Rijksoverheid. Stcrt. 2005, 245

 • Buitenlandse Economische Betrekkingen. Stcrt. 2006, 197

 • Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking. Stcrt. 2006 196

 • In- en uitvoerregelingen. Stcrt. 2006, 191

 • Industrie- en technologiebeleid. Stcrt. 2006, 202

 • Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid. Stcrt. 2007, 193

 • Geldzuivering Stcrt. 2007, 207

 • Kinderbescherming en Justitiële Jeugdzorg. Stcrt. 2006, 41

 • Agrarische markt- en prijsbeleid en voedselvoorziening. Stcrt. 2007, 198

 • Binnenvisserij. Stcrt. 2006, 56

 • Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en kwaliteit uitgangsmateriaal en biotechnologie. Stcrt. 2007, 95

 • Landbouwstructuurbeleid. Stcrt. 2008, 60

 • Zee- en Kustvisserij. Stcrt. 2007, 184

 • Media Letteren en bibliotheken. Stcrt. 2008, 61

 • Toerisme. Stcrt. 2007, 42

 • Notariaat. Stcrt. 2007, 220

 • De gelddiensten bekeken (Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst)

worden afgesloten vanaf 1 januari 2010 voor het kerndepartement van het ministerie van Financiën.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Financiën,
namens deze,

De directeur bedrijfsvoering,

J.H. van Gelder

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op: www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina