Besluit vaststelling selectielijst zorgdrager Minister van Financiën werkprocessen Belastingdienst Toeslagen over periode 2004–

Geldend van 27-09-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst zorgdrager Minister van Financiën werkprocessen Belastingdienst Toeslagen over periode 2004–

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van de Belastingdienst Toeslagen over de periode 2004–’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Financiën,
namens deze,

De directeur-generaal DGBD,

P.W.A. Veld

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op: www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina