Tijdelijke vrijstellingsregeling verlenging uitrijdperiode dierlijke meststoffen en inzaaiperiode groenbemesters 2015

[Regeling vervallen per 01-10-2015.]
Geldend van 23-09-2015 t/m 30-09-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 september 2015, nr. WJZ/15125313, houdende verlenging van de uitrijdperiode dierlijke meststoffen en de inzaaiperiode groenbemesters

De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2015]

Van het bepaalde in artikel 28, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt vrijstelling verleend, voor wat betreft het moment waarop het inzaaien van de groenbemester moet hebben plaatsgevonden, met dien verstande dat het inzaaien niet later mag plaatsvinden dan 30 september 2015.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2015.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling verlenging uitrijdperiode dierlijke meststoffen en inzaaiperiode groenbemesters 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 september 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina