Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Geldend van 08-09-2018 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 september 2015, nr. DGP/R&S/676380 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

Artikel 1

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Politie verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel, portefeuille of programma betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Middelen Politie;

  • b. de directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering;

  • c. de programmadirecteur Meldkamer, C2000 en 112;

  • d. de directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing.

Artikel 2

Als hoofd van de dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de directeur-generaal blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of dienst;

 • b. voor zover het de verlening van een ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, genoemde ambtenaren betreft, de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

De in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met d genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1, eerste lid, genoemde bevoegdheden.

Artikel 6

Na inwerkingtreding van dit besluit wordt in mandaatbesluiten die verwijzen naar de Mandaatregeling DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, gelezen Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015. In afwachting van aanpassing van deze verwijzingen in de mandaatbesluiten moet worden geacht te zijn verwezen naar bepalingen van gelijke strekking uit het Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen ter inzage bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

's-Gravenhage, 3 september 2015

De directeur-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A.F. Gaastra

Terug naar begin van de pagina