Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005

Geldend van 16-09-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 september 2015, nummer 677862, houdende verlening aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers van de bevoegdheid om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005;

Overwegende:

  • dat de beschikbare huisvestingscapaciteit voor de opvang van asielzoekers en daarmee gelijkgestelde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 3 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005), onder druk staat;

  • dat het om die reden nodig is om aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de bevoegdheid te verlenen om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van onderdak in een opvangvoorziening van het COA;

  • dat aan de vreemdelingen die worden uitgesloten van onderdak in een opvangvoorziening van het COA een vervangende verstrekking ten behoeve van onderdak buiten een zodanige opvangvoorziening wordt verleend;

Besluit:

Artikel 1

Het COA is voor de duur van een jaar bevoegd om vreemdelingen als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van de Rva 2005, aan wie de verblijfsvergunning bedoeld in artikel 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, uit te sluiten van de verstrekking, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005.

Artikel 2

  • 1 De vreemdeling, bedoeld in artikel 1, wordt slechts uitgesloten van de verstrekking, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005, indien hij de voorkeur geeft aan een vervangende verstrekking, bestaande uit een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van onderdak buiten een opvangvoorziening van het COA.

  • 2 De hoogte van de in het eerste lid bedoelde financiële toelage is voor een alleenstaande vreemdeling of eerste gezinslid € 100, het tweede gezinslid € 25 en een volgend gezinslid € 12,50, vermenigvuldigd met de factor 4,33 tot een maximum van € 650 per maand.

Artikel 3

De hoogte van de wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel wordt berekend aan de hand van de bedragen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Rva 2005.

Artikel 4

  • 2 De vervangende verstrekking, bedoeld in artikel 2, eindigt voorts op de dag waarop het COA aan de vreemdeling onderdak in een opvangvoorziening aanbiedt.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina