Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn

[Regeling vervalt per 18-09-2020.]
Geldend van 02-10-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 september 2015 nr. BOACAT2015/042, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Gemeente Ede, Milieu en Welzijn

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver en coördinator in het domein Milieu en Welzijn in dienst van de gemeente Ede, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, een korte wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Artikel 7

  • 1 Gemeente Ede brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn, gemeente Ede 2010 van 7 september 2010, nr. 5662775/Justis/10 zal vervallen op 18 september 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 september 2015 en vervalt met ingang van 18 september 2020.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina