Organisatiebesluit VWS 2015

[Regeling vervallen per 14-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 24-10-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2015, kenmerk 652355-124742-OBP, houdende de vaststelling van het Organisatiebesluit VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 14-02-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. ressorteren: vallend onder het gezagsbereik van de genoemde functionaris.

Hoofdstuk 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2018]

Het ministerie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de Algemene Leiding;

 • b. het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);

 • c. het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

 • d. het Directoraat-Generaal Langdurige zorg (DGLZ);

 • e. de stafdirecties;

 • f. de diensten en instellingen;

 • g. de secretariaten van raden en commissies.

Hoofdstuk 3. Algemene leiding

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2018]

 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit:

  • a. de Secretaris-Generaal (SG);

  • b. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG);

  • c. de Directeur-Generaal Volksgezondheid (DGV);

  • d. de Directeur-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

  • e. de Directeur-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ).

 • 2 De Algemene Leiding ressorteert onder de minister.

 • 3

  • a. Onder de SG ressorteren de diensten en instellingen Inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting (IGJ i.o.), de programmadirectie Fraudebestrijding Zorg (FBZ), de beleidsdirectie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA), de stafdirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) en het secretariaat van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVenS).

  • b. De directie MEVA bestaat uit de volgende afdelingen: de afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB); afdeling Financiën, Informatie-uitwisseling en Opleidingsinstrumentarium (FIO) en Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt (BOA). Iedere afdeling is weer onderverdeeld in clusters.

 • 4 De pSG is belast met de interne organisatie en het beheer van het ministerie en vervangt de SG bij diens afwezigheid.

 • 5 Onder de pSG ressorteren:

  • a. de diensten en instellingen:

   • 1°. de baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

   • 2°. de baten-lastendienst College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG);

   • 3°. de baten-lastendienst CIBG;

   • 4°. de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I);

   • 5°. het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  • b. de stafdirecties, met uitzondering van directie FEZ;

  • c. de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Alt).

 • 6 Onder de Directeur-Generaal Volksgezondheid ressorteren het Directoraat-Generaal Volksgezondheid en de secretariaten van de Gezondheidsraad (GR) en de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

 • 7 Onder de Directeur-Generaal Curatieve Zorg ressorteert het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg.

 • 8 Onder de Directeur-Generaal Langdurige Zorg ressorteert het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg.

 • 9 De beleidsdirecties, de stafdirecties, het agentschap CBG, CIBG en SCP staan onder leiding van een directeur.

Hoofdstuk 4. Directoraat-generaal volksgezondheid

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2018]

Het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directie Publieke Gezondheid (PG);

 • b. de directie Sport (S);

 • c. de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP);

 • d. de directie Jeugd (DJ);

 • e. de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT).

Artikel 5

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Publieke Gezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Financieel Beleid en Ethiek;

 • b. Crisisbeheersing en Infectieziekten;

 • c. Jeugdgezondheid en Openbare Gezondheidszorg.

Artikel 6

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Sport staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 7

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 8

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Jeugd staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Het secretariaat van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ressorteert onder de directie Jeugd.

Artikel 9

[Vervallen per 14-02-2018]

De Eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. EST (eenheid secretariaten tuchtcolleges);

 • b. RTE (regionale toetsingscommissies euthanasie).

Hoofdstuk 5. Directoraat-generaal curatieve zorg

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 10

[Vervallen per 14-02-2018]

Het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Curatieve Zorg (CZ);

 • b. de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

 • c. de directie Markt en Consument (MC).

Artikel 11

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Curatieve Zorg staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 12

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur

stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 13

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Markt en Consument staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Hoofdstuk 6. Directoraat-generaal langdurige zorg

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 14

[Vervallen per 14-02-2018]

Het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Langdurige Zorg (LZ);

 • b. de directie Zorgverzekeringen (Z);

 • c. de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO).

Artikel 15

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Langdurige Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen;

 • b. Sturing, financiering en informatie;

 • c. Toegang;

 • d. Financieel Advies en Beleidsondersteuning.

Artikel 16

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Zorgverzekeringen staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 17

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Maatschappelijke Ondersteuning staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Hoofdstuk 7. De stafdirecties

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 18

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bestuurlijke Politieke Advisering;

 • b. Compliance/Beveiliging;

 • c. Logistiek, Kabinet en Secretariaat;

 • d. Concernsturing;

 • e. Stukkenstroom.

Artikel 19

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

 • a. Stafbureau;

 • b. Chief Information Office;

 • c. Regie;

 • d. Uitvoering;

 • e. Personeel en Organisatie;

 • f. VWS-Flex;

 • g. Bureau Integrale Veiligheid.

Artikel 20

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer.

Artikel 21

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Stafbureau;

 • b. Beleidscommunicatie;

 • c. Concerncommunicatie.

Artikel 22

[Vervallen per 14-02-2018]

De projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Alt) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Projectdirectie;

 • b. Instituut voor Translationele Vaccinologie (Intravacc).

Artikel 23

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 24

[Vervallen per 14-02-2018]

De directie Internationale Zaken staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Hoofdstuk 8. De diensten en instellingen

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 25

[Vervallen per 14-02-2018]

Het agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Regulatoir Informatie Centrum

 • b. Informatieprocessing;

 • c. Farmaco Therapeutische-groep I;

 • d. Farmaco Therapeutische-groep II;

 • e. Farmaco Therapeutische-groep III;

 • f. Farmaco Therapeutische-groep IV;

 • g. Afdeling Botonicals en Nieuwe Voedingsmiddelen;

 • h. Bureau Diergeneesmiddelen;

 • i. Afdeling Geneesmiddelenbewaking;

 • j. Chemisch Farmaceutische Beoordelingen;

 • k. Farmacologische, Toxicologische- en Biotechnologische Beoordelingen.

 • l. Afdeling Bestuurlijke en Regulatoire Zaken;

 • m. Programmabureau;

 • n. Afdeling Voorlichting en Communicatie;

 • o. Afdeling Financiën, Kwaliteit en Control;

 • p. Afdeling HRM en Opleidingen;

 • q. Afdeling Facilitaire Dienst;

 • r. Afdeling Managementondersteuning.

Artikel 26

[Vervallen per 14-02-2018]

Het CIBG bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Stafafdeling Financiën, Kwaliteit en Control;

 • b. Stafafdeling Communicatie en Juridische Zaken;

 • c. Stafafdeling Human Resource Management;

 • d. Stafafdeling Bedrijfsvoering

 • e. Afdeling Accountmanagement & ontwikkeling;

 • f. Afdeling Informatievoorziening;

 • g. Afdeling CT;

 • h. KlantContactCentrum;

 • i. Afdeling Registers en Knooppunten 1;

 • j. Afdeling Registers en Knooppunten 2;

 • k. Afdeling Registers en Knooppunten 3;

 • l. Afdeling Registers en Knooppunten 4;

 • m. Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Artikel 27

[Vervallen per 14-02-2018]

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting staat onder leiding van een inspecteur-generaal (I-G).

 • 1. Onder de I-G ressorteren:

  • a. de Hoofdinspecteurs die belast zijn met bepaalde gebieden van de zorg en tevens aangewezen kunnen worden als plaatsvervangend I-G:

   • 1°. de Hoofdinspecteur Cure en GMT;

   • 2°. de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg;

   • 3°. de Hoofdinspecteur Jeugd.

  • b. de directeur Beleid, Juridische Zaken en Communicatie;

  • c. de directeur Bedrijfsvoering;

  • d. het hoofd Bureau Opsporing en Boetes;

  • e. de directeur Bureau Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.

 • 2. Onder de Hoofdinspecteur Cure en GMT ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Eerstelijnszorg;

  • b. Medisch Specialistische Zorg 1 en 2;

  • c. Farmaceutische Bedrijven;

  • d. Producten en Mondzorg;

  • e. Medische Technologie.

 • 3. Onder de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Verpleging en Verzorging 1 en 2;

  • b. Gehandicaptenzorg en Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen;

  • c. Geestelijke Gezondheidszorg;

  • d. Netwerkzorg en Preventie;

  • e. Meldpunt Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

  • f. het Landelijk Meldpunt Zorg.

 • 4. Onder de Hoofdinspecteur Jeugd ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Jeugd 1;

  • b. Jeugd 2.

 • 5. Onder de directeur Beleid, Juridische Zaken en Communicatie ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Bestuursondersteuning en Beleidsregie;

  • b. Juridische Zaken;

  • c. Communicatie.

 • 6. Onder de directeur Bedrijfsvoering ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Financiën, Kwaliteit en Control;

  • b. Personeel en Organisatie;

  • c. Risicodetectie en Ontwikkeling;

  • d. Informatie en ICT;

  • e. Facilitaire Dienst en DIV;

  • f. Administratieve en Management Ondersteuning.

Artikel 29

[Vervallen per 14-02-2018]

De baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal (DG).

 • 1. De Chief Financial Officer (CFO) is tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal (pDG) en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

 • 2. Onder de DG ressorteren:

  • a. de CFO/pDG;

  • b. de directeur Volksgezondheid en Zorg;

  • c. de directeur Centrum Infectieziektebestrijding;

  • d. de directeur Milieu en Veiligheid;

  • e. de stafeenheid Bureau Directieraad;

  • f. de Chief Science Officers.

 • 3. Onder de pDG ressorteren:

  • a. de stafeenheid Communicatie en Documentaire Informatievoorziening;

  • b. de stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel;

  • c. de stafeenheid Finance, Compliance en Control;

  • d. het Projectbureau Nieuwe Huisvesting RIVM;

  • e. de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s;

  • g. het Shared Service Centrum Campus.

 • 4. Onder de directeur Volksgezondheid en Zorg ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Gezondheid en Maatschappij;

  • b. Centrum Gezondheidsbescherming;

  • c. Centrum Voeding, Preventie en Zorg.

 • 5. Onder de directeur Centrum Infectieziektebestrijding ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten;

  • b. Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding;

  • c. Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening;

  • d. Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie;

  • e. Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins.

 • 6. Onder de directeur Milieu en Veiligheid ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten;

  • b. Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid;

  • c. Centrum Milieukwaliteit;

  • d. Centrum Veiligheid.

Artikel 30

[Vervallen per 14-02-2018]

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is in oprichting en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Team VWS;

 • b. Programmabureau DUS-I.

Artikel 31

[Vervallen per 14-02-2018]

 • 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en een adjunct-directeur.

 • 2 Het Planbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Bedrijfsvoering;

  • b. Sector Arbeid en Publieke Voorzieningen;

  • c. Sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie;

  • d. Sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving;

  • e. Sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding.

Hoofdstuk 9. De secretariaten van de raden en commissies

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 32

[Vervallen per 14-02-2018]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad staat onder leiding van de Algemeen Secretaris en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Afdeling bedrijfsvoering.

Artikel 33

[Vervallen per 14-02-2018]

Het secretariaat van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving staat onder leiding van een Algemeen Secretaris/Directeur.

Artikel 34

[Vervallen per 14-02-2018]

Het Secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek staat onder leiding van een Algemeen Secretaris.

Artikel 35

[Vervallen per 14-02-2018]

Het secretariaat van de Commissie Genetische Modificatie staat onder leiding van een secretaris en is ambtelijk ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 14-02-2018]

Artikel 36

[Vervallen per 14-02-2018]

De directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 37

[Vervallen per 14-02-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2015.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina