Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden [...] Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001

Geldend van 11-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2015, nr. 2015-0000231607, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het archief van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 24 juni 2014 met kenmerk 13.732,

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001.

Artikel 1

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

217

2027

253

2027

1182

2027

Artikel 2

Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de archieven van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995-2001.

Den Haag, 1 september 2015

de

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer

plaatsvervangend secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina