Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015

Geldend van 05-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 augustus 2015, JZ/A-015-00026.001,tot mandaat en machtiging afgifte medische verklaringen voor de luchtvaart 2015

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 15 van de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart en artikel MED.A.040, onderdeel f, van Verordening(EU) nr. 1178/2011 van de Europese Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 311);

Gezien de gebruikers- en dienstverleningsovereenkomsten met de geautoriseerde geneeskundigen en de geautoriseerde geneeskundige instanties, die zijn genoemd in de bijlage onder A en B bij dit besluit, alsmede gezien de deelovereenkomst tussen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie inzake de uitvoering van de functie van luchtvaartgeneeskundige binnen de aeromedical section van 23 januari 2008 en de dienstverleningsovereenkomsten met de overige luchtvaartgeneeskundigen die als medisch beoordelaar voor de bewindspersoon werkzaam zijn;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op besluiten met betrekking tot:

 • a. medische verklaringen klasse 3 als bedoeld in artikel 15 van de regeling;

 • b. medische certificaten klasse 1 en klasse 2 als bedoeld in artikel MED.A.040, onderdeel F, onder 1 en 2, van bijlage IV van de verordening.

Artikel 3

 • 1 Mandaat wordt verleend om namens de bewindspersoon besluiten te nemen, onder de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden, aan:

  • a. de in de bijlage bij dit besluit onder A en B bedoelde functionarissen en instanties met betrekking tot de afgifte van medische verklaringen klasse 3, de verlenging daarvan of het verbinden van een beperking aan een verklaring als bedoeld in artikel 15, met uitzondering van het vijfde lid, onderdelen e tot en met h, van de regeling;

  • b. de in de bijlage onder C bedoelde functionarissen met betrekking tot:

   • 1°. de afgifte van medische verklaringen klasse 3, de verlenging daarvan, het verbinden van een beperking aan een verklaring of het wijzigen dan wel opheffen van een beperking als bedoeld in artikel 15 van de regeling;

   • 2°. de afgifte van medische certificaten klasse 1 en klasse 2 als bedoeld in artikel MED.A.040, onderdeel f, onder 1 en 2, van bijlage IV van de verordening.

 • 2 Aan de in het eerste lid bedoelde functionarissen en instanties wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in dat lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 3 Het is de in het eerste lid bedoelde functionarissen en instanties niet toegestaan om beslissingen op bezwaar te nemen tegen besluiten die krachtens dit mandaat zijn genomen.

Artikel 4

De in artikel 3 bedoelde functionarissen en instanties zijn gehouden:

 • a. de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van de instructies van de bewindspersoon;

 • b. van de uitoefening van de verleende bevoegdheden een ordentelijke, voor de bewindspersoon inzichtelijke en transparante, administratie te voeren.

Artikel 5

Aan de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en de Directeur ILT/Luchtvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt machtiging verleend tot het geven van de in artikel 4, onderdeel a, bedoelde instructies en bij het toezicht op een goede uitvoering van dit besluit tot het nemen van die proportionele maatregelen die hen gepast voorkomen.

Artikel 6

Een medische verklaring en een medisch certificaat worden gesteld op een document dat door de bewindspersoon is vastgesteld.

Artikel 7

 • 1 Het in een document vastleggen van besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of hetgeen op basis van een machtiging wordt verricht, geschiedt op briefpapier waarop het Rijkslogo is geplaatst.

 • 2 De ondertekening van een document als bedoeld in het eerste lid luidt:

  • a. indien de uitgeoefende bevoegdheden ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu:

   “DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze,” gevolgd door:

   • 1°. de naam van de geautoriseerde geneeskundige instantie, de handtekening en de naam van degene die deze instantie rechtsgeldig vertegenwoordigt; of

   • 2°. de functieomschrijving, de handtekening en naam van de betreffende functionaris; dan wel

  • b. indien de uitgeoefende bevoegdheden ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:

   “DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze,” gevolgd door:

   • 1°. de naam van de geautoriseerde geneeskundige instantie, de handtekening en de naam van degene die deze instantie rechtsgeldig vertegenwoordigt; of

   • 2°. de functieomschrijving, de handtekening en naam van de betreffende functionaris.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 april 2013.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015

A. Instanties

De geautoriseerde geneeskundige instanties, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling en vermeld op de internetpagina voor de luchtvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport, (http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/geneeskundige_instanties/) voor wat betreft de afgifte van medische verklaringen klasse 3.

B. Functionarissen

De geautoriseerde geneeskundigen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling en vermeld op de internetpagina voor de luchtvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/geneeskundige_instanties/), voor wat betreft de afgifte van medische verklaringen klasse 3.

C. Functionarissen

De luchtvaartgeneeskundigen die als medisch beoordelaar namens de bewindspersoon de medische verklaringen klasse 3 en medische certificaten klasse 1 en 2 afgeven, bedoeld in artikel 15 van de regeling, respectievelijk artikel MED.A.040, onderdeel f, van de verordening, en vermeld op de internetpagina voor de luchtvaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/geneeskundige_instanties/).

Terug naar begin van de pagina