Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium Oeigoeren afkomstig uit China

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geldend van 02-09-2015 t/m 31-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 augustus 2015, nr. 676261, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor Oeigoeren afkomstig uit China

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 43, eerste lid en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van Oeigoerse asielzoekers afkomstig uit China en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van Oeigoerse asielzoekers afkomstig uit China wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van een jaar;

  • Dat in deze situatie voor Oeigoerse asielzoekers afkomstig uit China tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van een jaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2016]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor Oeigoeren afkomstig uit China, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar, voor zover de gehele beslistermijn daarmee niet de maximaal toegestane duur van eenentwintig maanden overschrijdt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2016]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2016]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op Oeigoeren uit China op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina