Regeling vergoeding derdenplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 augustus 2015, nr. WJZ/15107924, houdende regels over de vergoeding voor derdenplaatsing van op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Regeling vergoeding derdenplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De vergoeding voor derdenplaatsing die een netbeheerder betaalt aan een ander dan de netbeheerder die er zorg voor draagt dat een afnemer beschikt over een op afstand uitleesbare meetinrichting van de netbeheerder voor elektriciteit en gas bedraagt € 19,– exclusief btw voor het plaatsen van op afstand uitleesbare meetinrichtingen van de netbeheerder voor elektriciteit en gas. Indien een afnemer niet beschikt over een aansluiting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Gaswet bedraagt de vergoeding die een netbeheerder betaalt aan een ander dan de netbeheerder die er zorg voor draagt dat een afnemer beschikt over een op afstand uitleesbare meetinrichting van de netbeheerder voor elektriciteit € 0,– voor het plaatsen van op afstand uitleesbare meetinrichtingen van de netbeheerder voor elektriciteit.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding derdenplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina