Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (wijzigingen door Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

Geldend van 27-08-2015 t/m heden

Besluit van 14 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en enige andere besluiten en intrekking van het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie en de Regeling compensatie inkomensgevolgen WIA in verband met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 25 februari 2015, nr. 619259;

Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 en artikel 10, vijfde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 3 april 2015, nr. WO3.15.0046/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juli 2015, nr. 666156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

Voor de ambtenaar van wie de eerste ziektedag voor inwerkingtreding van artikel IV is gelegen, blijft het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie gelden zoals dat luidde voor het tijdstip waarop het werd ingetrokken.

Artikel VIII

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 5 In afwijking van het eerste lid, werkt artikel VI terug tot en met 20 september 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 augustus 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina