Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel Luxan Mollentabletten ter [...] wortelen en overige wortel- en knolgewassen 2015

Geldend van 15-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 augustus 2015, 15115580, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en overige wortel- en knolgewassen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en overige wortel- en knolgewassen 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening nr. (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Luxan Mollentabletten (8717N) ter bescherming van de onbedekte teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en de overige wortel- en knolgewassen.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing bij naleving van de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen, doch uiterlijk op 15 december 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: (Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel Luxan Mollentabletten ter bescherming van de onbedekte teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en overige wortel- en knolgewassen 2015).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage : Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing Luxan Mollentabletten (8717N)

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als veldmuizenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie, pleksgewijs) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Veiligheidstermijn

wintergranen

Veldmuizen1

1–2 tabletten per 3–5 m gang op lichte grond

1–2 tabletten per 8–10 m gang op andere grondsoorten

graszaadteelt

aardappelen

koolgewassen

wortelgewassen

overige wortel- en knolgewassen

1 veldmuizen: (Microtus arvalis)

Overige toepassingsvoorwaarden:

Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:

  • de handel;

  • de personen die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;

  • ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding.

De toepassing van het middel Luxan Mollentabletten is uitsluitend toegestaan in:

  • de provincie Friesland, uitgezonderd de Friese Waddeneilanden.

  • de provincie Groningen, uitsluitend in het gebied ten noorden van de A7.

  • de provincie Flevoland, uitsluitend de gemeentes Noordoostpolder en Urk.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken. Tevens geldt dat de toepasser dient te beschikken over een verklaring van een deskundige dat de schade is veroorzaakt door veldmuizen en dat toepassing noodzakelijk is. Deze deskundige is in staat om vast te stellen of de schade in het gewas wordt veroorzaakt door veldmuizen. Uitgezonderd als deskundige zijn: de eigenaar van het perceel en de toepasser op het betreffende perceel.

Luxan Mollentabletten wordt uitsluitend door de leverancier aan de toepasser geleverd, na overlegging van een verklaring van een hierboven genoemde deskundige.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.

De concentratie van fosfine buiten de gevarenzone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m3).

Toepassing is uitsluitend toegestaan in veldmuisgangen.

Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.

Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.

Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de veldmuisgangen goed afgesloten te worden en mogen geen tabletten op het grondoppervlak blijven liggen.

Terug naar begin van de pagina