Regeling kerstvakantie en grote vakantie 2016 BES

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 01-10-2015 t/m 30-09-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2015, nr. VO/778046, houdende vaststelling van de grote vakantie 2016 voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling kerstvakantie en grote vakantie 2016 BES)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES en artikel 47, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-10-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Kerstvakantie

[Vervallen per 01-10-2016]

De kerstvakantie omvat voor een school in schooljaar 2015-2016 de periode van 19 december 2015 tot en met 3 januari 2016.

Artikel 3. Grote vakantie 2016

[Vervallen per 01-10-2016]

De grote vakantie omvat voor een school in 2016 de periode van 6 weken van 9 juli tot met 21 augustus 2016.

Artikel 4. Afwijkende vakantieperiode

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bevoegd gezag van een school kan de periode, genoemd in artikel 2, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaande aan de periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

Artikel 5. Afwijking op verzoek

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bevoegd gezag van een school kan in geval van bijzondere omstandigheden, bij de minister een verzoek indienen om te mogen afwijken van de periode, genoemd in artikel 2.

Artikel 6. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister voor de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015 en vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kerstvakantie en grote vakantie 2016 BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina