Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen

[Regeling vervallen per 29-03-2018.]
Geldend van 14-04-2017 t/m 28-03-2018

Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.10, eerste lid onder a, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1b

[Vervallen per 29-03-2018]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder NOTAM: Notice to Airmen, een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd via een communicatienetwerk voor luchtverkeersdiensten met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering daarvan tijdig kennis nemen.

 • 2 Ter bescherming van militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan ceremoniële langsvluchten, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer jaarlijks verboden, in de gebieden:

  • a. met de laterale grenzen van 50°51’47” NB 005°45’09” OL, 50°49’13” NB 005°58’27” OL, 50°45’30” NB 005°56’39” OL en 50°48’04” NB 005°43’22” OL, en verticaal begrensd van grondniveau tot een hoogte van 3.000 voet AMSL, ten behoeve van de Margraten Memorial Day op de militaire begraafplaats in Margraten, op de laatste zondag van de maand mei;

  • b. met een straal van 5 NM rondom het coördinaat 52°07’44.91” NB 005°16’45.78” OL, van grondniveau tot een hoogte van FL 90, ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking op de voormalige vliegbasis Soesterberg, op 4 mei;

  • c. met een straal van 3 NM rondom het coördinaat 51°10’19” NB 005°59’34” OL, van grondniveau tot 3.000 voet AMSL, ten behoeve van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond, op de eerste zaterdag van september.

 • 3 Het verbod, genoemd in het tweede lid, geldt slechts, indien dat per NOTAM bekend is gemaakt en gedurende de periode die in de NOTAM is genoemd.

 • 4 Een ceremoniële langsvlucht als bedoeld in het tweede lid wordt uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281).

 • 5 Onverminderd het vierde lid geldt voor een ceremoniële langsvlucht als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, een minimumvlieghoogte van 150 meter boven de grond of het water (500 voet AGL).

Artikel 2

[Vervallen per 29-03-2018]

De verboden, genoemd in de artikelen 1, 1a en 1b, gelden niet voor spoedeisende helikoptervluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten, trauma- of SAR-diensten.

Artikel 3

[Vervallen per 29-03-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekendstelling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4

[Vervallen per 29-03-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina