Mandaatbesluit Dienst Justis 2015

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2015, nr. 670244, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Dienst Justis 2015)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, aanhef en onder d, van het Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 aan de algemeen directeur Dienst Justis verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van de sector Productie;

  • b. de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid;

  • c. de directeur Innovatie en Ontwikkeling.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven , worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Als bevoegd, in verband met de uitvoering van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage, tot:

  • 1. het aangaan van een overeenkomst tot het garantstellen in een faillissement;

  • 2. het verhogen van het bedrag waarvoor de garantstelling is aangegaan door middel van een addendum bij de overeenkomst onder 1 genoemd;

  • 3. het besluit tot uitbetalen van het geheel of een deel van de garantstelling bij de afwikkeling van het faillissement.

Artikel 5

  • 1 De algemeen directeur Dienst Justis wordt bij afwezigheid vervangen door de directeur genoemd in artikel 1, onder b.

  • 2 De directeuren genoemd in artikel 1, onder a en c, kunnen bij afwezigheid worden vervangen door de directeur genoemd in artikel 1, onder b.

  • 3 De directeur genoemd in artikel 1, onder b, wordt bij afwezigheid vervangen door de directeur genoemd in artikel 1, onder c.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij de Dienst Justis ter inzage.

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

C.A.J.F. Verheij

Bijlage 2. behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2015

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met artikel 22, vierde lid van de Comptabiliteitswet 2001 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de ambtenaar telkens een verplichting of uitgave mag doen. Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Aangewezen ambtenaren (art. 22 CW 2001)

 
     

1

Voor de algemeen directeur Dienst Justis: zie Mandaatbesluit DGSenB

Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015, bijlage 2

 

1.0

plv. algemeen directeur Dienst Justis

 

1.1.

directeur Productie tevens sectormanager

€ 500.000,–

1.1.1

afdelingsmanager Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur

€ 15.000,–

1.1.2

afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag

€ 15.000,–

1.1.3

afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving

€ 15.000,–

1.1.4

afdelingsmanager Verlening en Toetsing

€ 15.000,–

1.2

afdelingsmanager Klant Contact Centrum

€ 15.000,–

1.2.1

directeur Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid tevens sectormanager

€ 500.000,–

1.2.2

afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid

€ 15.000,–

1.2.3

afdelingsmanager Strategie, Innovatie en Organisatie

€ 15.000,–

1.2.4

afdelingsmanager Planning, Financiën en Control

€ 15.000,–

1.2.5

afdelingsmanager Informatievoorziening – CIO

€ 15.000,–

1.2.6

afdelingsmanager Stafbureau

€ 15.000,–

1.2.6.1

medewerker Stafbureau

€ 2.500,–

1.3

directeur Innovatie en Ontwikkeling

€ 500.000,–

Den Haag
30 november 2017

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser

Bijlage 3. behorend bij artikel 4 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2015

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd in overeenstemming met de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de ambtenaar telkens een verplichting of uitgave mag doen. Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Garantstellingsregeling Curatoren 2012

 
     

1

Voor de algemeen directeur Dienst Justis: zie het generieke mandaat in het Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

 

1.0

plv. algemeen directeur Dienst Justis

 

1.1

directeur Productie tevens sectormanager

€ 100.000

1.1.2

afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving

€ 50.000

1.1.3

operationeel manager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving

€ 25.000

Den Haag
30 november 2017

De algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Visser

Terug naar begin van de pagina