Mandaatbesluit sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2015

Geldend van 22-08-2015 t/m heden

Besluit van de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2015 nr. 670251, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2015)

De directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2015 aan de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de afdelingsmanager Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU);

  • b. de afdelingsmanager Strategie, Innovatie en Organisatie (SIO);

  • c. de afdelingsmanager Planning, Financiën en Control (PFC);

  • d. de afdelingsmanager Informatievoorziening (IV);

  • e. de afdelingsmanager Stafbureau.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid Dienst Justis 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J.H. Rosema

Terug naar begin van de pagina