Mandaatbesluit sector Productie Dienst Justis 2015

Geldend van 22-08-2015 t/m heden

Besluit van de directeur van de sector Productie van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2015 nr. 670249, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit sector Productie Dienst Justis 2015)

De directeur van de sector Productie van de Dienst Justis,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Dienst Justis 2015 aan de directeur van de sector Productie verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de afdelingsmanager Verlening en Toetsing (V&T);

  • b. de afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG);

  • c. de afdelingsmanager Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB);

  • d. de afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK);

  • e. de afdelingsmanager Klant Contact Centrum (KCC).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit sector Productie Dienst Justis 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directeur van de sector Productie van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

B. Velders

Terug naar begin van de pagina