Besluit beperking openbaarheid archief Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers over de periode 1918–1945

Geldend van 20-08-2015 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers over de periode 1918–1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 15, lid 3 van de Archiefwet 1995;

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 14 december 2000;

Gehoord de minister van Veiligheid en Justitie;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de archiefbescheiden beschreven in de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Jaar

324

2018

1505

2018

1510

2021

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de archiefbescheiden beschreven in de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom. Wanneer het overlijden van een betrokkene ten genoege van de algemene rijksarchivaris is aangetoond, vervalt de beperking aan de openbaarheid van het dossier dat op die persoon betrekking heeft.

Inventarisnummers

Jaar

369–393

2050

457–462

2044

490–502

2048

532–534

2030

823–824

2044

871–872

2038

873–880

2042

883–891

2044

897–898

2018

917

2028

930–1079

2048

1090–1094

2049

1095–1231

2050

1240–1266

2047

1278–1291

2051

1307–1308

2042

1411–1414

2026

1429–1435

2016

1488–1502

2048

1507

2017

1614–1615

2036

1675–1687

2049

1689–1696

2017

1701–1702

2019

1704–1726

2055

1773

2017

1810–1811

2034

1863

2014

1864

2014

1958

2029

1968–1969

2017

1970–1973

2048

1995–1996

2024

Artikel 3

Inzage in de in de archiefbescheiden, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1 en 2 is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijk toestemming van de algemene rijksarchivaris. Deze verleent zijn toestemming wanneer

  • de persoon wiens dossier u wilt raadplegen, is overleden;

  • u de uitdrukkelijke toestemming heeft van de persoon wiens dossier u wilt raadplegen;

  • de persoon wiens dossier u wilt raadplegen de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;

  • raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk;

  • raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan volkenrechtelijke verplichting;

  • raadpleging plaats vindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1 en 2, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina