Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv

Geldend van 20-08-2015 t/m heden

Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv

Gezien:

besluit de Raad voor Rechtsbijstand met deze regeling vast te stellen de taken, inrichting en werkwijze van de Adviescommissie Talen Wbtv.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Adviescommissie Talen Wbtv

 • b. de Raad: de Raad voor Rechtsbijstand

 • c. de Wbtv: de Wet beëdigde tolken en vertalers van 11 oktober 2007

 • d. het Besluit: het Besluit beëdigde tolken en vertalers, Staatsblad 2008, nr 555 van 11 december 2008

 • e. het register: het Register beëdigde tolken en vertalers

 • f. de Uitwijklijst: de Uitwijklijst Wbtv

Artikel 2

Er is een onafhankelijke adviescommissie die tot doel heeft om de Raad desgevraagd te adviseren over kwesties rond de talen waarvoor tolken en vertalers in het register kunnen worden ingeschreven of op de Uitwijklijst kunnen worden geplaatst.

Artikel 3

 • a. De Raad benoemt en ontslaat de leden van de commissie.

 • b. De commissie telt minimaal twee vaste leden. Per te bespreken taal(groep) worden, indien nodig, een of meer leden met specifieke deskundigheid op het betreffende taalgebied geworven.

 • c. De Raad zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 4

Artikel 5

 • a. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • b. Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv.

P.J.M. van den Biggelaar

Directeur stelsel

J. Wijkstra

Directeur bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina