Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2015

[Regeling vervallen per 10-08-2016.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 15-08-2015 t/m 01-06-2016

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 van het Bestuursreglement Kansspelautoriteit door de raad van bestuur en de directeur van de Kansspelautoriteit van 12 augustus 2015, kenmerk 00.055.060

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de kansspelen;

 • b. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • c. raad: raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • d. minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • e. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad is benoemd door de minister;

 • f. bestuurslid: degene die als lid van de raad is benoemd door de minister;

 • g. directeur: degene die is belast met de dagelijkse leiding van de Kansspelautoriteit;

 • h. afdelingshoofd: functionaris belast met de leiding van een dienstonderdeel als bedoeld in artikel 2;

 • i. medewerkers: personeel in dienst van de Kansspelautoriteit of daar als gedetacheerde werkzaam.

Artikel 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1 De Kansspelautoriteit bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de afdeling Vergunningen;

  • b. de afdeling Toezicht;

  • c. de afdeling Juridische zaken en Communicatie;

  • d. de afdeling Bedrijfsvoering.

 • 2 De afdeling Vergunningen is belast met het verlenen van vergunningen voor incidentele kansspelen, (semi-) permanente kansspelen en speelautomaten. Daarbij biedt ze technische ondersteuning en geeft advies aan keuringsinstellingen en de speelautomatenbranche. Daarnaast behandelt deze afdeling klachten over vergunninghouders.

 • 3 De afdeling Toezicht draagt zorg voor het algemene opsporingsbeleid en voor het opsporen en bestrijden van illegale kansspelen. Daarnaast houdt deze afdeling toezicht op de verstrekte vergunningen.

 • 4 De afdeling Juridische zaken en Communicatie draagt zorg voor het opleggen van sancties, het behandelen van klachten over de Kansspelautoriteit, het behandelen van bezwaar en beroep, het behandelen van Wob-verzoeken, het inhoudelijk bijdragen aan en toetsen van voorgenomen wetgeving en het geven van algemene juridische advisering. Daarnaast coördineert deze afdeling de werkzaamheden op het gebied van verslavingspreventie en internationale samenwerking en verzorgt zij de interne en externe communicatie.

 • 5 De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van de Kansspelautoriteit. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren van de reguliere processen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan het bestuur en de directie met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1 De directeur is ambtelijk verantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 De afdelingshoofden van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4. Mandaat en ondermandaat

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1 De raad verleent met betrekking tot de volgende bevoegdheden mandaat aan de voorzitter:

  • a. opleggen, wijzigen of intrekken van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang;

  • b. beslissen op een verzoek om toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 5:31a van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ondertekenen van door de raad genomen besluiten;

  • d. het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in de onderdelen a tot en met c.

 • 2 De voorzitter verleent met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, ondermandaat aan de overige bestuursleden om bij zijn afwezigheid of ontstentenis deze bevoegdheden uit te oefenen.

 • 4 De directeur verleent met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in het derde lid, onder a tot en met g, i, k, voor zover het de overige medewerkers van de dienstonderdelen betreft, m tot en met t, ondermandaat aan de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 5. Volmacht

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1 De voorzitter van de raad is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 200.000,– inclusief btw.

 • 2 De directeur is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 100.000,– inclusief btw.

 • 3 Het hoofd bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 50.000,– inclusief btw.

 • 4 De directeur en de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn gevolmachtigd tot het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst.

Artikel 6. Machtiging

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1 De directeur is gemachtigd tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7. Vertegenwoordiging in rechte

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

De directeur en het hoofd en de juristen van de afdeling Juridische zaken en Communicatie zijn bevoegd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 8. Hoorzittingen

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Het horen van belanghebbenden in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift geschiedt onder leiding van een jurist van de afdeling Juridische zaken en Communicatie of een daartoe benoemde externe voorzitter, tenzij daarvoor een adviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld.

Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 9. Informatieplicht

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

De functionaris aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat, volmacht of machtiging heeft gegeven.

Artikel 10. Ondertekening

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Een door of namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model dat is opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 11. Geschillen

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Bij een geschil over de uitleg van dit besluit beslist de voorzitter.

Artikel 13. Citeertitel

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2015.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 augustus 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Bijlage

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

Model ondertekening als bedoeld in artikel 10

[Regeling vervallen per 10-08-2016]

 • 1. Besluiten van de raad worden, voor zover zij niet zijn gemandateerd aan de voorzitter of de directeur, ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam]

 • 2. Besluiten van de raad die aan de voorzitter zijn gemandateerd worden door de voorzitter namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het bestuurslid,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Besluiten van de raad die zijn ondergemandateerd aan een bestuurslid worden door het bestuurslid namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het bestuurslid,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 4. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd worden door de directeur namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de directeur,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 5. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd en door hem aan een functionaris zijn ondergemandateerd worden door de functionaris namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  de directeur,

  namens deze,

  [handtekening van de functionaris,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 6. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij volmacht aan directeur:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de directeur,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • d. bij doorverlenen volmacht directeur aan functionaris:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   de directeur,

   voor deze,

   [handtekening van de functionaris,

   diens naam,

   functieaanduiding]

Naar boven