Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 15-08-2015 t/m 31-07-2016

Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 12 augustus 2015, nr. 674378, houdende verlening van ondermandaat aan het hoofd van de sector Juridische Zaken, tevens Juridisch Adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 en de mandaatbesluiten van de hoofden van de clusters bedoeld in artikel 2 van het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2016]

De Ondermandaatregeling DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A.G. van Dijk

Terug naar begin van de pagina