Mandaatbesluit Strategie en Middelen Justid 2015

Geldend van 15-08-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015, nr. Alg/54710, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Strategie en Middelen Justid 2015)

De directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Justid 2015 aan de directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Stafbureau;

  • b. de manager Financiën/Controller;

  • c. de manager beleid keteninformatisering;

  • d. de manager Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) en Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SPV);

  • e. de manager Projecten en Informatiemanagement.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P.A.O. Josephus Jitta

Terug naar begin van de pagina