Mandaatbesluit Justid 2015

Geldend van 15-08-2015 t/m heden

Besluit van de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015, nr. Alg/54710 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemene directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Justid 2015)

De algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling DGRR Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 aan de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Strategie en Middelen;

  • b. de directeur Operatie;

  • c. de directeur Technologie.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de algemene directeur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit ligt bij de Justitiële Informatiedienst ter inzage.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemene directeur Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J.J. Wiltvank

Terug naar begin van de pagina