Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 13-08-2015 t/m heden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Wijze van indiening

  • 1 UWV heeft voor de werkgever formulieren vastgesteld voor het indienen van een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding alsmede voor het doen van een melding collectief ontslag. Deze formulieren stelt UWV via haar website uwv.nl en/of werk.nl beschikbaar.

  • 2 Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding en een melding collectief ontslag worden ingediend met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde formulieren.

  • 3 Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding of een melding collectief ontslag wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de voorgeschreven wijze, bedoeld in het tweede lid, is ingediend.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 7 juli 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Naar boven