Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

[Regeling vervallen per 26-04-2016.]
Geldend van 06-10-2015 t/m 25-04-2016

Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 augustus 2015, nr. INDUIT15-1660, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-04-2016]

 • 1 Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 aan de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie of bureau betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van de directie Dienstverlenen;

  • b. de directeur van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap;

  • c. de directeur van de directie Asiel en Bescherming;

  • d. de directeur van de directie Juridische Zaken;

  • e. de directeur van de directie Strategie en Uitvoeringsadvies;

  • f. de directeur van de directie Bedrijfsvoering;

  • g. het hoofd van het bureau Hoofddirectie;

  • h. het hoofd van het bureau Chief Information Officer.

 • 2 Bij verhindering of afwezigheid van een directeur treedt de plaatsvervangend directeur in alle facetten als directeur op.

Artikel 2

[Vervallen per 26-04-2016]

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom B van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom D van die bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 26-04-2016]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom B van bijlage 1 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom E van die bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 26-04-2016]

Als bevoegd om besluiten te nemen bij of krachtens de Vreemdelingenwet, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet toelating en uitzetting BES, alsmede daaraan gerelateerde besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet bescherming persoonsgegevens, verzoeken om schadevergoeding, en de behandeling van klachten worden aangewezen de ambtenaren genoemd in kolom B van bijlage 1 bij dit besluit en de onder hen ressorterende ambtenaren voor zover het betreft de rechtshandelingen, genoemd in de kolommen F, G en H van bijlage 1.

Artikel 4a

[Vervallen per 26-04-2016]

Als bevoegd om besluiten te nemen bij of krachtens de Wet toelating en uitzetting BES en de Rijkswet op het Nederlanderschap, alsmede daaraan gerelateerde besluiten, worden aangewezen de ambtenaren werkzaam voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland ressorterend onder de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 26-04-2016]

 • 1 Aan de hoofddirecteur blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

  • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

  • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake buitenlandse dienstreizen;

  • d. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

  • e. de bevoegdheid tot inhuur van uitzendkrachten dan wel andere externen;

  • f. de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen voor het huren van panden of het aanschaffen van ICT-apparatuur of software;

  • g. de bevoegdheid tot de inkoop en inhuur van producten, middelen en diensten voor bedragen vanaf € 300.000;

  • h. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto.

 • 2 Onverminderd het eerste lid wordt aan de directeur van de directie Bedrijfsvoering de bevoegdheid verleend tot het aanschaffen van ICT-apparatuur of software voor bedragen tot 300.000.

 • 3 Onverminderd het eerste lid wordt aan de directeur van de directie Juridische Zaken de bevoegdheid verleend tot inhuur van de dienstverlening van de landsadvocaat.

Artikel 6

[Vervallen per 26-04-2016]

 • 1 Bij verhindering of afwezigheid van de hoofddirecteur treedt de plaatsvervangend hoofddirecteur in alle facetten als hoofddirecteur op.

 • 2 De in artikel 1, onder a tot en met f genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde bevoegdheden.

Artikel 9

[Vervallen per 26-04-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 bij dit besluit ligt bij de directie Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ter inzage.

Rijswijk, 4 augustus 2015

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

R.J.T. van Lint

Bijlage 1

[Vervallen per 26-04-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij de directie Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.]

Terug naar begin van de pagina