Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

Geldend van 23-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 augustus 2015, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 200);

Gelet op artikel 1, onderdelen q en r, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 200) en artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 285);

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels worden aangewezen als bevoegd orgaan in de zin van artikel 1, onderdeel q, onder iii, van genoemde verordening, voor personen bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet:

  • voor de registratie, de heffing van de wettelijke bijdrage voor geneeskundige zorg, de verstrekking van de documenten voor de uitoefening van het recht op verstrekkingen bedoeld in Titel III, Hoofdstuk I van Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 en de vergoeding van de kosten van verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in een ander land dan het woonland of Nederland: het CAK in Den Haag;

  • voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een verblijf in Nederland: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. in Utrecht.

Artikel 2

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels worden aangewezen in de zin van artikel 1, onderdeel r, van genoemde verordening:

  • als orgaan van de verblijfplaats voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlands verzekerden die op grond van genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. in Utrecht;

  • als orgaan van de woonplaats voor in Nederland wonende buitenlands verzekerden die op grond van de genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland: de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep U.A. in Tilburg.

Artikel 3

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels wordt aangewezen als verbindingsorgaan in de zin van artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels: het CAK in Den Haag.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina