Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg

[Regeling vervallen per 01-02-2017.]
Geldend van 05-08-2015 t/m 31-01-2017

Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg

Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Ingevolge artikel 61, eerste lid, van de Wmg is een ieder gehouden om desgevraagd aan de NZa of een door haar aangewezen personen kosteloos de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de uitvoering van de Wmg van belang kunnen zijn.

Ingevolge artikel 62, eerste lid, van de Wmg, kan de NZa regels stellen, inhoudende welke gegevens en inlichtingen regelmatig moeten worden verstrekt dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt door zorgaanbieders.

Ingevolge artikel 68, eerste lid, van de Wmg, kan de NZa regels stellen die inhouden door wie, aan wie en op welke wijze deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt, alsmede dat een accountant de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt.

Besluit:

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze regeling is van toepassing op alle categorieën van instellingen voor medisch specialistische zorg die zorgproducten in het gereguleerde segment leveren:

 • algemene ziekenhuizen;

 • universitaire medische centra;

 • zelfstandige behandelcentra;

 • instellingen voor revalidatiezorg;

 • categorale instellingen voor long/astmazorg;

 • huisartsenlaboratoria;

 • trombosediensten;

 • productiesamenwerkingsverbanden.

Deze regeling is niet van toepassing op de volgende categorieën van instellingen:

 • categorale instellingen voor epilepsiezorg;

 • radiotherapeutische centra;

 • dialysecentra;

 • audiologische centra;

 • instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 2.1 Accountant

  Een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.2 Add-on

  Add-ons zijn overige zorgproducten, uitgedrukt in zorgactiviteiten, behorend bij een DBC-zorgproduct (aanhaakprestatie). Alleen zorg op de Intensive Care (IC) alsmede een limitatief aantal dure en weesgeneesmiddelen zijn gedefinieerd als een add-on. Add-ons vallen onder de categorie ‘Supplementaire producten’.

 • 2.3 DBC-zorgproduct

  Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is afgeleid uit een subtraject en zorgactiviteiten via door de NZa vastgestelde beslisbomen. Een subtraject dat voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de afleiding ervan, leidt, in combinatie met het zorgprofiel, tot een declarabel DBC-zorgproduct.

 • 2.4 DBC-zorgproductcode

  Het unieke nummer van een DBC-zorgproduct dat bestaat uit negen posities, te weten DBC-zorgproductgroepcode (zes posities) en een code voor het specifieke DBC-zorgproduct binnen de DBC-zorgproductgroep (drie posities).

 • 2.5 Directe kosten

  Alle kosten die worden gemaakt door de organisatieonderdelen die direct betrokken zijn bij het leveren van een zorgprestatie aan een patiënt. Het betreft derhalve de kosten die in het primaire zorgproces ontstaan, ofwel in de organisatiedelen die in direct contact met de patiënt staan.

 • 2.6 Gereguleerd segment

  Het geheel van prestaties waarvoor de NZa maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, Wmg, vaststelt.

 • 2.7 Incidentele baten/lasten

  Buitengewone baten en lasten welke incidenteel voorkomen. Als incidentele baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitvoering van de instelling voortvloeien. Dit geldt ook voor baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend.

 • 2.8 Indirecte kosten

  De kosten die worden gemaakt door organisatieonderdelen die ondersteunend of voorwaardenscheppend zijn ten behoeve van het primaire proces en die niet direct in contact met de patiënt staan of de kosten die niet direct zijn toe te wijzen aan de levering van een prestatie of verrichting aan een patiënt.

 • 2.9 Kostencategorie

  Een specifieke aanduiding van (clusters van) bepaalde kosten.

 • 2.10 Kostendrager

  Een eenheid waaraan kosten worden toegerekend.

 • 2.11 Kostprijs

  De kosten in verband met het verrichten van bepaalde zorgactiviteiten of zorgproducten waarbij de toerekening plaatsvindt conform het kostprijsmodel als beschreven in de beleidsregel ‘Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg’.

 • 2.12 Onderlinge dienstverlening

  Het leveren van zorg als (onderdeel van een) DBC-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

 • 2.13 Overige zorgproducten (OZP)

  De los declarabele prestaties binnen de medisch specialistische zorg, niet zijnde DBC-zorgproducten.

 • 2.14 Specialist

  Medisch specialist die als zodanig is ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG.

 • 2.15 Specialist in loondienst

  De specialist die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij een instelling voor medisch specialistische zorg.

 • 2.16 Specialist niet in loondienst

  De specialist die op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden in verband met het leveren van medisch specialistische zorg verricht in opdracht van of namens een instelling voor medisch specialistische zorg.

 • 2.17 Totale zorgproductie

  De totale zorgproductie van een zorginstelling bestaande uit alle gedeclareerde zorgproducten binnen zowel het gereguleerde als het vrije segment binnen een bepaalde periode.

 • 2.18 Vrij segment

  Het geheel van prestaties waarvoor vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, Wmg, gelden.

 • 2.19 Zorgactiviteit

  De zorgactiviteiten zijn de bouwstenen van het DBC-zorgproduct en vormen gezamenlijk het profiel van een DBC-zorgproduct. Ze bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welke DBC-zorgproduct kan worden gedeclareerd.

  Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

 • 2.20 Zorgproduct

  Een aanduiding van prestaties binnen de medisch specialistisch zorg. Zorgproducten zijn onderverdeeld in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten.

 • 2.21 Zorgprofiel

  Alle geregistreerde zorgactiviteiten binnen een DBC-zorgproduct.

Artikel 3. Inrichting administratie

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 3.1 De instelling richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kunnen worden afgeleid:

  • alle met levering van zorgprestaties verbonden en toegerekende kosten onderscheiden naar het vrije respectievelijk gereguleerde segment;

  • de toedeling van deze kosten aan kostendragers, waarbij deze totale kosten aansluiten met de kosten op de jaarrekening;

  • een volledige en controleerbare registratie van gehanteerde kostendragers die aansluiten bij het totaal aantal kostendragers welke gekoppeld zijn aan de zorgproducten.

 • 3.2 De instelling hanteert kostendragers die aan een jaarrekening (boekjaar) toegewezen kunnen worden.

 • 3.3 Bij het uitvoeren van kostprijsberekeningen hanteert de instelling een bestendige en gedocumenteerde gedragslijn.

 • 3.4 De instelling baseert verdelingen en toewijzingen van kosten aan kostendragers op causale relaties.

 • 3.5 De instelling rekent indirecte kosten toe aan de betreffende kostencategorieën naar rato van causale parameters. Indien geen causale parameters beschikbaar zijn, kunnen indirecte kosten ook naar rato van directe kosten (na aftrek van patiëntgebonden materiële kosten) per (relevante) kostendrager worden toegerekend.

Artikel 4. Beschikbaarheid van documenten

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 4.1 De instelling draagt er zorg voor dat documentatie over de uitvoering van de berekening en over de gemaakte onderliggende keuzes beschikbaar en controleerbaar is voor zowel de accountant als de NZa gedurende een periode van twee jaar gerekend vanaf de datum van aanlevering van de gegevens aan de NZa, een en ander op de wijze als beschreven in artikel 6.

 • 4.2 De documentatie bedoeld in het vorige lid betreft in ieder geval:

  • De toepassing van de principes zoals opgenomen in onderhavige regeling.

  • De gemaakte keuzes in de kostprijsberekening (waaronder de ratoberekening van indirecte kosten naar directe kosten per zorgproduct).

  • De gehanteerde principes in de kostprijsberekening en de wijze waarop de principes zijn ingevuld.

  • Gemaakte correctieboekingen in productie, kosten of opbrengsten.

Artikel 5. Verwerking kostprijsgegevens

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 5.1 De volgende opbrengstenstromen worden opgenomen in de kostencategorie ‘opbrengsten’ uit artikel 6.6;

  • Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie;

  • Rijksbijdrage Onderzoek en Onderwijs;

  • Opleidingsfonds;

  • Overige opleidingen voor zover uit externe geldstroom gefinancierd;

  • Onderlinge dienstverlening (medisch/productie);

  • Niet patiëntenzorg gebonden opbrengsten (huur, rente, dienstverlening aan derden, parkeeropbrengsten, etc.);

  • Door derden betaald (wetenschappelijk) onderzoek waar geen productie tegenover staat;

  • Doorbelaste diensten aan medische specialisten niet in loondienst;

  • Overige subsidies;

  • Opbrengsten uit beschikbaarheidbijdrage (waaronder vergoeding academische zorg);

  • Incidentele baten/lasten.

  De opbrengstenstromen dienen zoveel mogelijk te worden toegerekend op basis van causale relaties. Voor zover deze opbrengstenstromen niet zijn toe te rekenen op basis van causale relaties worden zij naar rato van directe en indirecte kosten (na aftrek van patiëntgebonden materiële kosten) toegerekend aan alle zorgproducten.

 • 5.2 De instelling rekent alle kosten op het niveau van kostencategorieën uit artikel 6.6 toe aan kostendragers.

 • 5.3 Bij de toerekening van kosten aan kostendragers zorgt de instelling voor een aansluiting van de totale kosten op de jaarrekening.

 • 5.4 De kostprijzen van zorgproducten komen tot stand door de kostprijs per kostendrager te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal keren dat deze per zorgproduct voorkomt.

 • 5.5 Voor de kostendragers hanteert de instelling een afgebakend jaar t. Voor de toerekening aan de declarabele DBC-zorgproducten geopend in jaar t-1 en gesloten in jaar t geldt dat de kostprijs van de kostendrager in jaar t-1 gelijk is aan die in jaar t.

Artikel 6. Aanlevering kostprijsgegevens

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 6.1 De instelling berekent van alle declarabele zorgproducten afzonderlijk kostprijzen. Het totaal van de aan de zorgproducten toegerekende kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de kosten welke aan de kostendragers zijn toegerekend.

 • 6.2 De instelling is verplicht om jaarlijks haar kostprijzen aan te leveren van de zorgproducten (DBC-zorgproducten en overige zorgproducten) binnen het gereguleerde segment waarvoor een tarief in rekening is of had kunnen worden gebracht.

 • 6.3 De instelling, niet zijnde een instelling voor revalidatiezorg, is verplicht om voor 1 oktober jaar t+1 kostprijzen aan te leveren over jaar t op basis van het werkelijke gerealiseerde volume (in kostendragers) in jaar t.

 • 6.4 De instelling voor revalidatiezorg is verplicht om voor 1 oktober jaar t+1 kostprijzen aan te leveren over de periode 1 januari jaar t tot en met 31 augustus jaar t+1 op basis van het werkelijke gerealiseerde volume (in kostendragers) in jaar t.

 • 6.5 De instelling maakt voor deze aanlevering gebruik van een aanleversjabloon zoals gepubliceerd op de website van de NZa. De instelling levert aan conform de in het sjabloon opgenomen vereisten.

 • 6.6 De instelling levert bovengenoemde kostprijzen aan uitgesplitst naar zorgproducten en onderverdeeld in de volgende kosten(sub)categorieën:

  • Personeelskosten: Kosten Medisch specialisten niet in loondienst;

  • Personeelskosten: Medisch specialisten in loondienst;

  • Personeelskosten: Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS);

  • Personeelskosten: Overig;

  • Materiële kosten: Geneesmiddelen;

  • Materiële kosten: Bloed;

  • Materiële kosten: Kunst- en hulpmiddelen, implantaten;

  • Materiële kosten: Overig;

  • Gebouwgebonden kosten: Huur en afschrijvingen gebouwen en installaties;

  • Gebouwgebonden kosten: Onderhoud en beheer;

  • Medische en overige inventaris;

  • Financieringslasten;

  • Opbrengsten (negatieve kosten): overige opbrengsten anders dan baten uit declaratie van zorgproducten.

 • 6.7 De aangeleverde kostprijsinformatie dient betrouwbaar en controleerbaar te zijn, om voldoende kwaliteitsgaranties te hebben voor de tariefberekening.

 • 6.8 De instelling draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van dit artikel verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol (bijlage 1) 1 is aangegeven.

 • 6.9 In plaats van het in artikel 6.8 bedoelde controleprotocol is het, voor de aanlevering van kostprijzen ook toegestaan een rapport van feitelijke bevindingen op te leveren op basis van de onderzoeksvragen geformuleerd in bijlage 2.2

Artikel 7. Ontheffing

[Vervallen per 01-02-2017]

De instelling kan, indien het relatieve aandeel van het gereguleerde segment van een instelling kleiner is dan 10% van de totale gedeclareerde omzet in jaar t, bij de NZa een verzoek indienen voor ontheffing van de in artikel 4, 5 en 6 van deze regeling gestelde verplichtingen.

Het aandeel van het gereguleerde segment van de instelling wordt op onderstaande wijze bepaald;

Bijlage 255907.png

De omzet uit zorgproducten binnen het gereguleerde segment met betrekking tot add-on geneesmiddelen, stollingsfactoren, logopedie, prenatale screening, bijzondere tandheelkunde en medisch specialistische verpleging in de thuissituatie in de teller dient te worden uitgesloten.

Dit verzoek tot ontheffing dient gemotiveerd en voorzien van een cijfermatige onderbouwing conform het format zoals opgenomen in bijlage 4 bij deze nadere regel te worden ingediend bij de NZa voor 1 september jaar t+1.

Instellingen die ontheffing hebben gekregen over jaar t-1 hoeven geen nieuw ontheffingsverzoek in te dienen voor de kostprijsaanlevering over jaar t en latere jaren. De toegekende ontheffing heeft een structureel karakter, tenzij het op bovengenoemde wijze berekende aandeel van het gereguleerd segment van de instelling voor jaar t groter is geworden dan 10%.

In dat geval vervalt de ontheffing en is de instelling verplicht om overeenkomstig artikel 6 van deze regeling kostprijzen over jaar t en volgende jaren aan te leveren en voor jaar t en volgende jaren te voldoen aan artikel 4 en 5 en de overige verplichtingen van artikel 6 van deze regeling. De instelling is verantwoordelijk om jaarlijks te beoordelen of het ontheffingsverzoek nog steeds van toepassing is.

Artikel 8. Intrekking oude regel(s)

[Vervallen per 01-02-2017]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg’, met kenmerk NR/CU-261, ingetrokken.

Artikel 9. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-02-2017]

De regeling 'Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg', met kenmerk NR/CU-261, blijft van toepassing op aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg’.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. : Controleprotocol

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze bijlage is als losse bijlage (pdf) te downloaden via de website www.nza.nl.

Bijlage 255908.png
Bijlage 255909.png
Bijlage 255910.png
Bijlage 255911.png
Bijlage 255912.png
Bijlage 255913.png

Bijlage 2. : Onderzoeksvragen

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze bijlage is als losse bijlage (pdf) te downloaden via de website www.nza.nl.

Bijlage 255914.png
Bijlage 255915.png
Bijlage 255916.png
Bijlage 255917.png

Bijlage 3. : Aanleverformat ‘kostprijsmodel’

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze bijlage is als losse bijlage (excel) te downloaden via de website www.nza.nl.

Bijlage 255918.png
Bijlage 255919.png
Bijlage 255920.png
Bijlage 255921.png
Bijlage 255922.png
Bijlage 255923.png
Bijlage 255924.png
Bijlage 255925.png
Bijlage 255926.png
Bijlage 255927.png
Bijlage 255928.png
Bijlage 255929.png
Bijlage 255930.png
Bijlage 255931.png
Bijlage 255932.png
Bijlage 255933.png
Bijlage 255934.png
Bijlage 255935.png
Bijlage 255936.png
Bijlage 255937.png
Bijlage 255938.png
Bijlage 255939.png
Bijlage 255940.png
Bijlage 255941.png
Bijlage 255942.png
Bijlage 255943.png
Bijlage 255944.png
Bijlage 255945.png
Bijlage 255946.png
Bijlage 255947.png
Bijlage 255948.png
Bijlage 255949.png
Bijlage 255950.png
Bijlage 255951.png
Bijlage 255952.png
Bijlage 255953.png
Bijlage 255954.png
Bijlage 255955.png
Bijlage 255956.png
Bijlage 255957.png
Bijlage 255958.png
Bijlage 255959.png
Bijlage 255960.png
Bijlage 255961.png
Bijlage 255962.png
Bijlage 255963.png
Bijlage 255964.png
Bijlage 255965.png
Bijlage 255966.png
Bijlage 255967.png
Bijlage 255968.png
Bijlage 255969.png
Bijlage 255970.png
Bijlage 255971.png

Bijlage 4. : Aanleverformat ‘ontheffingsverzoek’

[Vervallen per 01-02-2017]

Deze bijlage is als losse bijlage (excel) te downloaden via de website www.nza.nl.

Bijlage 255972.png

NZa-nummer

Naam

100-0200

Revalidatie Friesland

100-0300

De Vogellanden centrum voor revalidatie

100-0400

Revalidatiecentrum Het Roessingh

100-0500

Stichting ViaReva Revalidatiegeneeskunde

100-0600

*Stichting Bio Revalidatiecentrum

100-0601

*Revalid.centrum Groot Klimmendaal

100-0602

*Revalidatiecentr. Groot Klimmendaal

100-0603

Revalidatiecentr. Groot Klimmendaal

100-0800

‘Hoogstraat’, Centr. v. Revalidatie

100-0900

Mil. Hospitaal Revalidatiecentrum

100-1000

Revalidatiecentrum De Trappenberg

100-1200

Stichting Heliomare

100-1300

*St. Revalidatiekliniek Overtoom

100-1301

*Revalidatie Instituut Muiderpoort

100-1302

*Revalidatie Centrum Amsterdam

100-1303

Reade

100-1305

*Jan van Breemen Instituut

100-1400

*Revalid.centr. Rijnl. Zeehospitium

100-1401

*Revalid.centr. Rijnl. Zeehospitium Hartrevalidatie

100-1405

Rijnlands Revalidatiecentrum

100-1500

Sophia Revalidatie Den Haag

100-1501

Sophia Revalidatie Delft

100-1700

*Rev.centr. Rijndam Adriaanstichting (lokatie Adriaanstichting)

100-1701

*Rev.centr. Rijndam Adriaanstichting (lokatie Rijndam)

100-1702

*Rijndam revalidatiecentrum

100-1703

Rijndam revalidatiecentrum

100-1705

Capri Hartrevalidatie Rotterdam

100-1706

Spine & Joint Centre The Netherlands

100-1707

Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

100-1708

Revalidatiekliniek Laurens Rotterdam

100-1800

*Revalidatie Centrum ‘De Waarden’

100-1900

*Revalidatie-Geneeskunde Zeeland RGZ

100-1950

Revant

100-2000

*Revalidatiecentrum Breda

100-2100

Libra Revalidatie & Audiologie

100-2200

Revalidatiecentrum De Tolbrug

100-2300

*Libra Revalidatie & Audiologie

100-2500

*Stichting Revalidatie Limburg

100-2501

*Samenw. Revalidatiecentra Limburg Lokatie: Franciscusoord Valkenburg

100-2502

Adelante

100-2503

Revalidatiecentrum Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

100-2504

SGL Revalidatiepraktijk Heerlen

100-2505

SGL Revalidatiepraktijk Brunssum

100-2506

Bestuur RAP Kerkrade

100-2507

UMCG Centrum voor revalidatie

100-2508

Revalidatiecentrum Drechtstreken

010-0100

Wilhelmina Ziekenhuis

010-0106

Refaja Ziekenhuis

010-0108

Martini Ziekenhuis

010-0109

Stichting de Ommelander Ziekenhuis Groep

010-0110

Scheper-Bethesda Ziekenhuis (Treant Zorggroep)

010-0200

De Sionsberg Dokkum

010-0201

ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

010-0203

Alg. Ziekenhuis De Tjongerschans

010-0205

Antonius Ziekenhuis

010-0206

Medisch Centrum Leeuwarden

010-0301

Saxenburgh Groep

010-0303

Diaconessenhuis Meppel/Stichting Zorgcombinatie Noorderboog

010-0306

Isala Klinieken

010-0310

IJsselmeerziekenhuizen (MC Groep)

010-0406

Medisch Spectrum Twente

010-0407

Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

010-0502

Stichting Deventer Ziekenhuizen

010-0505

Gelre Ziekenhuizen

010-0604

Slingeland Ziekenhuis

010-0609

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

010-0614

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei

010-0616

Rijnstate

010-0700

Maasziekenhuis Pantein BV

010-0701

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

010-0803

Ziekenhuis St. Jansdal

010-0806

Meander Medisch Centrum

010-0900

Ziekenhuis Rivierenland

010-0901

Sint Antonius Ziekenhuis

010-0902

Diakonessenhuis

010-0906

Hofpoort Ziekenhuis

010-1002

Tergooi, locatie Hilversum tav.RvB

010-1004

Flevoziekenhuis

010-1005

Tergooi

010-1100

Medisch Centrum Alkmaar

010-1101

Stichting Gemini Ziekenhuis

010-1102

Westfries Gasthuis

010-1208

Spaarne Ziekenhuis

010-1209

Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)

010-1210

Kennemer Gasthuis

010-1300

Ziekenhuis Amstelland

010-1307

Slotervaartziekenhuis

010-1316

Waterlandziekenhuis

010-1317

Zaans Medisch Centrum

010-1318

BovenIJ Ziekenhuis

010-1320

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)

010-1321

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

010-1322

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis/Het NKI

010-1401

Alrijne Zorggroep

010-1403

Rijnland Ziekenhuis

010-1508

Stichting 'T Lange Land ziekenhuis

010-1511

Reinier de Graaf Groep

010-1515

Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo

010-1516

HagaZiekenhuis

010-1602

Het Groene Hart Ziekenhuis

010-1700

Stichting Van Weel Bethesda Ziekenhuis

010-1705

Sint Franciscus Gasthuis

010-1707

Havenziekenhuis

010-1708

Ikazia Ziekenhuis

010-1714

IJsselland Ziekenhuis

010-1715

Stichting SSVZ

010-1716

Maasstad Ziekenhuis

010-1803

Rivas Zorggroep

010-1807

Albert Schweitzer Ziekenhuis

010-1808

Albert Schweitzer Ziekenhuis

010-1906

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

010-1907

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)

010-2000

Stichting Ziekenhuis Lievensberg

010-2006

Sint Franciscus Ziekenhuis

010-2009

Amphia Ziekenhuis

010-2101

Sint Elisabeth Ziekenhuis

010-2103

TweeSteden Ziekenhuis

010-2211

Ziekenhuis Bernhoven

010-2214

Jeroen Bosch Ziekenhuis

010-2301

Catharina Ziekenhuis

010-2304

Sint Anna Ziekenhuis

010-2306

Elkerliek Ziekenhuis

010-2307

M xima Medisch Centrum

010-2400

Stichting Laurentius Ziekenhuis

010-2403

SJG Weert

010-2404

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

010-2505

Orbis Medisch Centrum

010-2506

Atrium Medisch Centrum

010-2507

Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad

010-2511

Spijkenisse Medisch Centrum

010-2512

Orbis Medisch en Zorgconcern

010-2513

Helios Hospital Krefeld-Dusseldorf

010-2514

De Kinderkliniek

010-2515

Haga Ziekenhuis

010-2516

Bravis Ziekenhuis (Roosendaal)

010-2517

MSD

010-2518

MSD

020-0100

Universitair Medisch Centrum Groningen

020-0700

UMC St. Radboud

020-0900

Universitair Medisch Centrum Utrecht

020-1300

Academisch Medisch Centrum

020-1301

VU Medisch Centrum

020-1400

Leids Universitair Medisch Centrum

020-1700

Erasmus Medisch Centrum

020-2500

Maastricht Universitair Medisch Centrum

220-0502

AntiStollingsCentrum Oost-Nederland (ASCON)

220-1102

Artsenlaboratorium en Tromb.dienst

220-1300

ATAL-Medial

220-1600

Groene Hart Diagnostisch Centrum

220-0701

INR Trombosedienst

220-1501

Lab West B.V.

220-14522

Polderburen

220-1700

St. Trombosedienst & Artsenlaboratorium (STAR)

220-2310

St. Trombosedienst Regio Eindhoven

220-1101

Starlet DC

220-1310

Stichting Begeleide Zelfzorg

220-2204

Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven

220-0801

Stichting MEVOG p/a Ziekenhuis St. Jansdal

220-2000

Stichting Regionale Trombosedienst

220-2200

Stichting Trombosedienst

220-1500

Stichting Trombosedienst Delft

220-0202

Stichting Trombosedienst Friesland Noord

220-1100

Stichting Trombosedienst Gemini Ziekenhuis

220-0100

Stichting Trombosedienst Groningen

220-2502

Stichting Trombosedienst Maastricht

220-2500

Stichting Trombosedienst Oostelijk Zuid-Limburg

220-0901

Stichting Trombosedienst Zeist

220-0905

Stichting Virtuele Trombosedienst

220-1302

Tromb.dienst v/h Artsenlaboratorium

220-1400

Trombosedienst afdeling Leiden en Omstreken

220-0601

Trombosedienst Neder-Veluwe

220-1000

Trombosedienst voor 't Gooi

291-0001

*Stichting Bergman Medical Care

291-0002

Stichting Icone

291-0003

*Stichting Pegasus Medical

291-0004

Diapriva Amsterdam

291-0005

*Behandelcentrum Kindergeneeskunde B.V.

291-0006

Stichting Zuidoost Kliniek

291-0007

*Stichting Dental Clinics Nederland

291-0008

*Stichting Pijn hoeft niet

291-0009

*Stichting MultiMaat

291-0010

*Stichting begeleide Zelfzorg

291-0011

*Diapriva Buitenveldert BV

291-0012

Stichting Mohs Klinieken

291-0013

Stichting Pain Center of Europe

291-0014

*Stichting Veterans Total Care Institute

291-0015

*Stichting AVE Medical

291-0016

Stichting Oogheelkundig Medisch Centrum Twente

291-0017

Stichting Oogkliniek Zuid Limburg

291-0018

Stichting Medisch Centrum Midden Nederland

291-0019

*Stichting Dermapark

291-0020

*Stichting Kliniek Oud Zuid

291-0021

Stichting ZBC Telenatal

291-0022

*Stichting Dialysezorg Nederland

291-0023

*Stichting HoogRendement HartRevalidatie Nederland

291-0024

*Huidkliniek Aqua Mare

291-0025

Plastische Chirurgie Het Gooi

291-0026

Dermapark

291-0027

Dr. Kappel Instituut

291-0028

Stichting De Kinderkliniek

291-0029

*Kliniek voor Overgewicht

291-0030

*Medisch Behandel Centrum Klazienaveen

291-0031

Women's Health Care Center

291-0032

*Stichting Medisch Centrum Lelystad

291-0033

*Stichting Dental Clinics Nederland

291-0034

*Stichting Dental Clinics Nederland

291-0035

*European Foot Institute Benelux

291-0036

Stichting AVE Medical

291-0037

Stichting Kliniek Scheveningen

291-0038

*Stichting Dr. Navadeh Kliniek

291-0039

Stichting Nedspine

291-0040

*Stichting Xpert Clinic, locatie Velp

291-0041

*Oogzorgcentrum Heemskerk

291-0042

Stichting Orthopedium

291-0043

Stichting Cardiologie Amsterdam

291-0044

*Stichting Velthuis Kliniek

291-0045

Stichting Xpert Clinic

291-0046

*Stichting Xpert Clinic, locatie Rotterdam

291-0047

*Stichting Xpert Clinic, locatie Hilversum

291-0048

*Stichting Xpert Clinic, locatie Enschede

291-0049

*Stichting Diagnostisch Centrum Almere

291-0050

Flebologisch Centrum Grave

291-0051

*Stichting Diagnostisch Centrum Voorschoten

291-0052

*Stichting Diagnostisch Centrum Zwolle

291-0053

*Stichting Diagnostisch Centrum Bussum

291-0054

*Diagnostisch Centrum Limburg

291-0055

*Dermatologische Zorg Kliniek

291-0056

*Stichting Diagnostisch Centrum Orbis

291-0057

Cardiozorg

291-0058

*Stichting Diagnostisch Centrum Schiedam

291-0059

Stichting Eye P

291-0060

*Behandelcentrum Kindergeneeskunde B.V.

291-0061

Stichting Procolo

291-0062

*Stichting KinderThuisZorg

291-0063

Stichting Intomed/Medisch Centrum de Veluwe

291-0064

*SOS International

291-0065

*Stichting Pento

291-0066

Stichting AllesKits (vestiging Crooswijk)

291-0067

*Kliniek voor Plastische Chirurgie en Handchirurgie

291-0068

Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer

291-0069

DC Wetering

291-0070

*Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde

291-0071

*Stichting Pijnbestrijding Noord Holland

291-0072

*Stichting Nedspine

291-0073

Paulus van Loo

291-0074

*Mauritsklinieken Spatadercentrum

291-0075

*Stichting Medisch Centrum Baarn

291-0076

*Stichting Rugzorg Nederland

291-0077

Stichting Alexander Monro Ziekenhuis

291-0078

Behandelcentrum Neurologie

291-0080

*Stichting De Schelde

291-0081

*Stichting Anesthesiologische Zorg

291-0082

*Stichting White Dolphin Totaal Zorg

291-0083

Stichting dr. Mulkens Kliniek

291-0084

Stichting Oogziekenhuis Eindhoven

291-0085

Stichting Oogkliniek Heuvelrug

291-0086

*MRI Result Centre

291-0087

Stichting Oog voor Zorg

291-0088

*Dermatologisch Centrum (dr. Korstanje)

291-0089

Stichting Flebologisch Centrum Pellegrinus

291-0090

Lievensberg Zorg B.V.

291-0091

*Medisch Centrum de Veluwe

291-0092

*Stichting IMSZ Laurium

291-0093

Stichting Proctos klinieken

291-0094

Stichting Rugzorg Nederland

291-0095

ZBC Hanzekliniek

291-0096

*Stichting Kliniek Amstelveen

291-0097

*Ready For Change B.V.

291-0098

De Gezonde Zorg

291-0099

*Stichting Omale

291-0100

*OMC Noord B.V.

291-0101

Braam Kliniek

291-0103

*Hartman Stichting

291-0104

Stichting Trenta

291-0105

Specialistennet Consultancy B.V.

291-0106

Hartcentrum Brabant

291-0107

*Stichting Human Concern-Centrum voor eetstoornissen

291-0108

Stichting Nederlands Slaapinstituut

291-0109

Diagnostisch Centrum DiaSana B.V.

291-0110

*Dr. Brinkmann Kliniek (Assen)

291-0111

*Festina Lente Stichting Spec. Geestelijke Gezondheidszorg

291-0112

*Stichting Tandhaven

291-0113

*Stichting More

291-0114

*Stichting Da Vinci Kliniek

291-0115

*Stichting Poliklinisch Behandelcentrum i.o.

291-0116

Stichting AMALIA Kliniek

291-0117

*Stichting Lowvision Nederland

291-0118

*Stichting Health Emotion

291-0119

*Stichting Lucius Psycho-medisch Centrum

291-0120

*Stichting Kliniek Sportstad Heerenveen

291-0121

Stichting Medina Care

291-0122

*Stichting Oogcentrum Eibergen

291-0123

Stichting Plastisch Heelkundig Instituut

291-0124

Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg

291-0125

*Stichting Dutch Clinic

291-0126

*Stichting Aristicon

291-0127

*Stichting Cardiologie Groningen

291-0128

Stichting Trivium Diagnostiek

291-0129

*Kaakchirurgie Limburg B.V.

291-0130

*Stichting Addictioncare

291-0131

*Stichting Hoeksche Waard Kliniek

291-0132

Stichting Derma Montse

291-0133

*Stichting A-Klinieken

291-0134

*Stichting ZUZZ Expertise Centrum

291-0135

Stichting Veneuze Zorg Nederland

291-0136

*St. Chirurgisch Behandelcentrum Culemborg

291-0137

*Mental Health Center Den Haag

291-0138

*St. Amsterdam ZBC Chirurgie en Tandheelkunde

291-0139

*St. Alert Diagnostisch Hartcentrum

291-0140

*Stichting re-Activate Zorg

291-0141

*Zorgpunt praktijken B.V.

291-0142

*Stichting Kinderthuiszorg

291-0143

Stichting Oogkliniek de Horsten

291-0144

Stichting GGZ Heuvelrug

291-0145

*Medisch Spectrum Twente

291-0146

*Stichting Kliniek Kempenland

291-0147

*Stichting Stop

291-0148

*Stichting Eerstelijns Diagnostisch Centrum

291-0150

*Stichting Orfeokliniek

291-0151

Stichting ZBC Bronovo

291-0152

*Stichting Quress

291-0153

Skils B.V.

291-0154

*1e Lijns Medisch Diagnostisch Centrum Twente

291-0155

*Stichting Medisch Centrum Vesalius

291-0156

*Stichting Oogheelkunde Zwolle

291-0157

*Stichting Verloskundige Ketenzorg Midden-Brabant

291-0158

*Stichting Rysavy Kliniek

291-0159

*Stichting Auticuro

291-0160

Stichting Intermedica

291-0161

Stichting The Knee Clinic

291-0162

Rode Kruis Dialysecentrum B.V.

291-0163

Korteweg Kliniek

291-0164

*Stichting Flevoclinic

291-0165

Stichting Instituut voor Slaapgeneeskunde

291-0166

Stichting De Prostaat Kliniek Nederland

291-0167

Stichting Regionaal Diagnostisch Centrum Echt

291-0168

*Nederlands Instituut voor Buikwandbreuken (NIBB)

291-0169

Stichting Academische Zorgvernieuwing

291-0170

*GG&GD Utrecht

291-0171

*Laser Company B.V.

291-0172

St. Centra voor Integrale Revalidatie & Arb. Activering (St. Ciran)

291-0173

*Stichting Polikliniek Flebologie Terwolde

291-0174

Stichting Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen

291-0175

Psytobe

291-0176

*Stichting Dermatologisch Centrum Amsterdam

291-0177

*RIAGGZ Parkstad B.V.

291-0178

*Stichting GGZ Keizersgracht

291-0179

*Stichting Amarant

291-0180

*St. Algemeen Christelijk Astma Behandelcentrum Ermelo (Salem)

291-0181

*Stichting Extramurale Anesthesiologie

291-0182

*Hendriks & Roosenboom B.V. (GGZ)

291-0183

In Hoofdzaken B.V. (GGZ)

291-0184

Stichting Dermalink

291-0185

*St. Antonius Cardicare

291-0186

*Cardiologiecentrum IJmond

291-0187

Diagnostiek voor U

291-0188

Winnock Zorg B.V.

291-0189

*Stichting GGMDDS voor Doven en Slechthorenden

291-0190

Stichting Samen gewoon Beter (GGZ)Stichting

291-0191

Stichting Zorg bij Uitstek

291-0192

*FCH Kliniek B.V.

291-0193

*Medisch Wellness Centrum Zeeland Loc. Volendam

291-0194

*Nederlands Centrum voor Vaatziekten (NCCV)

291-0195

*Nederlands Instituut voor Buikwandbreuken (NIBB)

291-0197

Stichting Augustinessen

291-0198

*Stichting Carenalis, locatie Almere

291-0199

IPT Medical Services

291-0200

*Prostop Zorg B.V.

291-0201

*Stichting AlleKleur Zorg

291-0202

Revavie

291-0203

Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland

291-0204

*Stichting Cardiologie de Hondsrug

291-0205

*Stichting Adphilon Pijnbehandeling Heerenveen

291-0206

*Incontinentie en Bekkenbodemzorg Heerenveen

291-0207

*Hernia Instituut Nederland

291-0208

*Stichting Trajectum Novum

291-0209

*OCA Zorg B.V.

291-0210

*Stichting Maaszorg Boxmeer

291-0211

*Stichting Spataderzorg Nederland

291-0212

*Compass Verslavingshulp B.V. (GGZ)

291-0213

Stichting SanaVisie

291-0214

*Stichting Topzorg Oss

291-0215

Stichting ZBC Eindhoven

291-0216

Stichting Medikliniek Crailo

291-0217

Stichting Oogartsenpraktijk Delfland

291-0218

*Stichting ZBC Cardiologie Sittard

291-0219

*Frans Hals IJmond B.V.

291-0220

Stichting TCCN (Stichting Teledermatologisch Consultatie Centrum Nederland)

291-0221

*Meditta Diagnostiek B.V.

291-0222

*Stichting WTZi Apeldoornse Specialisten

291-0223

*Severs Clinic

291-0224

*Zorg op Maat B.V.

291-0225

*Intend Centra voor Werk & Psyche B.V.

291-0226

*UvA minds B.V.

291-0227

*Stichting MEC

291-0228

*Stichting Alant Cardio

291-0229

Medisch Centrum Boerhaave B.V.

291-0230

*Stichting Sta Op Zorg

291-0231

Stichting Dermicis

291-0232

*Groos Zorg B.V.

291-0233

OCRN B.V.

291-0234

*Stichting Victoria Kliniek

291-0235

Zeeland Care BV

291-0236

GGZ praktijk C van den Berg

291-0237

Centrum voor Sociale Psychiatrie en Psychologie B.V.

291-0238

*Behandel Centrum Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost

291-0239

*Maatschap Reumatologie De Westbrabantse Delta

291-0240

*Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Hagedoorn B.V.

291-0241

*Titan Nederland B.V.

291-0242

*Connected Care B.V.

291-0243

*J. Martens Psychiater B.V.

291-0244

*Stichting The Dutch Institute of Rheumatology

291-0245

*Stichting Hand- en Pols Revalidatie Nederland

291-0246

*Care4kidz ZIN B.V.

291-0247

*Zorgfront Plus B.V.

291-0248

*Stichting Sterkinlevenenwerk Therapie

291-0249

*Stichting Mobiele Cardiologie

291-0250

*Stichting BORA

291-0251

*FYEO Medical B.V.

291-0252

*Stichting PsyMotion

291-0253

*Sterk! Zorg

291-0254

Stichting Antonius Hypercare

291-0255

Maatschap Chronikos

291-0256

Stichting Medisch Centrum Vrouw

291-0257

*Stichting Big Move Institute

291-0258

*Stichting Medica Winterswijk

291-0259

Metabletica B.V.

291-0260

Stichting Medinello Revalidatie Zorg

291-0261

*Stichting Gezicht Noord-Brabant

291-0262

*Stichting Yes We Can Clinics

291-0263

*Stichting Jan Duiker Kliniek

291-0264

Stichting Psya

291-0265

*Stichting Momentum GGZ Diagnostiek en Behandelcentrum

291-0266

*Stichting Janssen kliniek

291-0267

VATAN Kliniek B.V.

291-0268

*Rijnzicht Oogkliniek B.V.

291-0269

*Profanis B.V.

291-0270

*Stichting AMI Medische Beeldvorming Limburg

291-0271

*Stichting Mondspecialist Rijswijk

291-0272

*Stichting Medisch Specialistische Zorg

291-0273

*Stichting Care4homecare

291-0274

Stichting Wever Facial Plastics

291-0275

Autimaat B.V.

291-0276

Stichting Vitaalpunt

291-0277

Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer

291-0278

*Stichting Medisch Centrum Breda

291-0280

*Stichting Zorginstelling Together

291-0281

Stichting Kop & Lijf

291-0282

*Stichting Rhino Research

291-0283

*Castle Craig Nederland B.V.

291-0284

Stichting Orthopedisch Centrum Zuid Nederland

291-0285

*Co”peratieve Vereniging ZBC Cardiologie Groot Amsterdam U.A.

291-0286

Prinses M xima Centrum voor Kinderoncologie

291-0287

*Stichting IMET, Instituut voor Mentaal-Emotieve Trainingen

291-0288

Hersencentrum (Alkmaar)

291-0289

*MOB Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

291-0290

*Stichting Zorg Nederland

291-0291

*Stichting Radiologisch Centrum Westfriesland

291-0292

*Stichting VISUS

291-0293

Hart- en vaatdiagnostiek NO Nederland

291-0294

*Stichting InterPsyche

291-0295

GGZON (Geestelijke GezondheidsZorg Oost Nederland)

291-0296

*Stichting Cavari Clinics IC

291-0297

Obesitas Centrum Amsterdam B.V.

291-0298

*Stichting Cool Dental Clinic

291-0299

*Eerstelijns Diagnostisch Centrum Gelderland B.V.

291-0300

*Stichting MCHZ

291-0301

*Stichting MC Amstelveen

291-0302

*Stichting Reumazorg Zeeland

291-0303

*GGZ Divers B.V.

291-0304

*Oog kliniek Zuid Limburg

291-0305

*Stichting Cardiozorg

291-0306

*Nederlands Centrum voor Plastische Chirurgie

291-0307

*Stichting Dr. Mulkens Kliniek

291-0308

*Stichting Dr. Kappel Instituut

291-0309

*Stichting Mohs Klinieken

291-0310

Stichting AllesKits (vestiging Nesselande)

291-0311

*Stichting Velthuis Kliniek, locatie Velp

291-0312

*Stichting Nedspine

291-0313

*DiaPriva Buitenveldert

291-0314

*Stichting Intomed

291-0315

*Stichting Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer

291-0316

*Stichting Eucura

291-0317

*Stichting PoliDirect

291-0318

Nova, Kwaliteit in zorg (vestiging Roermond)

291-0319

Stichting Hearts4People

291-0320

Stichting CaleidoZorg

291-0321

ZINN Behandeldiensten B.V.

291-0322

Stichting Kliniek Oogendaal

291-0323

Stichting Amsterdam Clinics

291-0324

Stichting Beter Lopen Medisch

291-0325

Stichting ADHD Praktijk Pietje Bell

291-0326

MRI Diagnostiek Amsterdam B.V.

291-0327

Stichting BPM Zorg

291-0328

Stichting Ormaxfa

291-0329

IGHD Verslavingszorg B.V.

291-0330

Stichting Balans & Impuls Intensief

291-0331

*Dependence Limburg B.V.

291-0332

Zeeuws Hand- en Pols Centrum B.V.

291-0333

*Stichting Combinatie Jeugdzorg

291-0334

Stichting SIJA Zorgverlening

291-0335

Stichting Mens en Corpus

291-0336

Dialysecentrum Ravenstein B.V.

291-0337

*Stichting Chu Shin

291-0338

Stichting Dermapark Arnhem

291-0339

Stichting Het Holthoen

291-0340

Stiching Kinos

291-0341

Stichting cardiologisch expertise centrum bijzondere keuringen en adviezen

291-0342

De Hoop ggz

291-0343

*Stichting Oogcentrum Limburg

291-0344

ZorgPartij B.V.

291-0345

Hartcentrum Brabant

291-0346

Praktijk voor Seksuologie/Advies en hulp B.V

291-0347

Gynmedical B.V.

291-0348

Stichting Rembrandt Kliniek

291-0349

Stichting Chirurgiecentrum

291-0350

Stichting Medisch Centrum Friesland

291-0351

Stichting De Zorglaan

291-0352

Stichting MediDelta

291-0353

Autismepunt B.V.

291-0354

Endan.nu B.V.

291-0355

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

291-0356

Stichting Philadelphia Zorg

291-0357

Stichting Safe Houses

291-0358

Stichting Reumacentrum voor Reintegratie en Revalidatie

291-0359

Stichting ZBC Rijnmond

291-0400

*Stichting Roessingh Behandel Instituut

291-0410

Velthuis Kliniek Cosmea, locatie Enschede

291-0500

Stichting DCB Het Scheepvaarthuis

291-0510

*Zorgservices Twente

291-0511

*Twenteborgziekenhuis AWBZ-voortzetting Almelo

291-0512

*Streekzh Midden Twente AWBZ-voortzetting Hengelo

291-0520

*Hooghe Birk Kliniek ZBC

291-0530

*Varadero Medical Klinieken Nederland

291-0560

*St.Integrative Health Care Center

291-0600

Stichting Psoriasisdagbehandelscentrum Midden-Nederland

291-0602

*Stichting ZBC Rinne

291-0603

*Stichting Velthuiskliniek, locatie Velp

291-0604

*Stichting Oogzorg Nederland

291-0605

*Instituut voor Hyperbare geneeskunde Velp

291-0606

*Eye Centre de IJssel

291-0607

ZBC Veluwekliniek

291-0610

Stichting FEM-POLI

291-0650

*Stichting Polderma

291-0700

*Stichting Multiple Sclerose Centrum

291-0701

*Stichting Sanamed

291-0710

Stichting Extramurale Mondzorg

291-0900

*Bergman Medical Care B.V.

291-0901

Stichting Visie Centrum voor Oogheelkundige Zorg Utrecht

291-0902

Dermis Poliklinieken

291-0903

*Bergman Kliniek

291-0904

Bergman Clinics Oogzorg

291-0905

*Oogheelkundig Centrum Midden Nederland B.V.

291-0906

*Stichting Oogcentrum Houten

291-0907

*Stichting Pulmonaal

291-0908

*Stichting Medisch Centrum Viken

291-0909

Stichting Belangenbehartiging Medisch Centrum Biltstraat

291-0910

Stichting Medisch Centrum Bilthoven

291-0911

Bergman Vrouwenzorg BV

291-0912

Zelfstandig Behandelcentrum Bosch en Duin BV

291-0913

Stichting KNO Sint Antonius Ziekenhuis

291-0914

ZBC Eyescan

291-0915

Stichting Carenalis

291-0916

*Stichting Kindertherapeuticum Utrecht

291-0920

Medisch Centrum Rhijnauwen

291-0921

*Lommen en de Bl‚court Plastisch Chirurgie

291-0925

Stichting Heelkunde Instituut Nederland

291-0930

St. Antonius Behandelcentrum

291-0940

Mauritskliniek Utrecht B.V.

291-1000

*St. Oogheelkundige Zorg Nederland

291-1002

Medisch Centrum t Gooi

291-1010

Stichting KNO Het Gooi en Omstreken

291-1011

ZBC Multicare

291-1012

Stichting Zorggroep Zonnestraal

291-1013

*Stichting Rozenstein

291-1020

Stichting Velthuis Kliniek, locatie Hilversum

291-1021

Stichting MRI Diagnostiek, locatie Den Bosch

291-1022

Stichting Poliklinisch Medisch Centrum

291-1030

Maartenskliniek Woerden B.V.(orthopedie of reumatologie)

291-1050

*Rheo Guarda

291-1100

Stichting Centrum Oosterwal

291-1200

Stichting Oogheelkundig Medisch Centrum Medinova

291-1201

KNO- Haarlemmermeer

291-1210

Stichting Transpaarne

291-1220

*Medisaen

291-1221

Stichting Clinix

291-1225

OMC Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

291-1230

Oogkliniek Visser-Zandbergen

291-1250

*Stichting Diagnostisch Centrum Haaglanden

291-1251

*Stichting Diagnostisch Centrum Rotterdam

291-1260

Stichting Cardiologie Centra Nederland

291-1301

Stichting Diagnostisch Centrum Amsterdam

291-1302

Stichting Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam

291-1303

Stichting Oogzorg Amsterdam

291-1304

Stichting Dermatologiepraktijk, Praktijk Eendenburg/Nanninga

291-1306

*Stichting Behandelcentrum Extramurale Specialisten

291-1307

DC Klinieken De Lairesse ZBC B.V.

291-1308

Stichting Cardiologie Geervliet

291-1309

*Alant Cardio Amsterdam

291-1310

*Stichting de Vrouwenkliniek

291-1311

Stichting Oogzorg Opticus

291-1312

Stichting MRI Diagnostiek

291-1313

*MC Jan van Goyen

291-1314

*Turks Medisch Centrum

291-1315

Ksyos TeleMedisch Centrum

291-1320

*Stichting Oogzorg Amstelveen

291-1350

Cardiologie Landsmeer

291-1360

Stichting Dr. Kuypers Kliniek

291-1370

Ra-Medical

291-1500

Oogzorg West B.V

291-1501

*Stichting Moshe Yemin Kliniek Holystaete Nederland

291-1502

Stichting Medisch Centrum Regentesse

291-1503

KNO-care

291-1505

Annatommie -centra voor orthopedie-bv

291-1506

Mauritskliniek Den Haag BV

291-1507

Nederlands Centrum Plastische chirurgie

291-1508

Stichting Kliniek Lange Voorhout

291-1509

*Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Medisch Centrum Scheveningen

291-1512

Dianova hemodialyse e.a. Katwijk

291-1515

Dr. Brinkmann Kliniek (Nieuwegein)

291-1518

Rijnlands Medisch Centrum

291-1520

Stichting academische zorgvernieuwing

291-1521

Kinderwens MC B.V.

291-1522

CASA Medical

291-1530

Stichting Visionclinics Oogzorg

291-1700

Stichting Kliniek Zestienhoven Medinova

291-1701

ZBC De Terp

291-1702

*Lymphex International BV/St. Medisch Vasculair Centrum

291-1703

Stichting Polikliniek de Blaak

291-1704

Praktijk Prof. Stolz

291-1705

Stichting Oogzorg Rotterdam

291-1706

Stichting Melles Hoornvlieskliniek

291-1707

*Stichting MRI Diagnostiek, locatie Rotterdam

291-1708

Huidkliniek Zuid

291-1709

*Stichting Osteoporose Medisch Centrum

291-1710

Stichting Velthuis Kliniek (hoofdvestiging)

291-1711

*Stichting Pegasus Medical Heup en Knie Centrum

291-1712

Prevalis

291-1714

Diabeter

291-1715

Stichting Professor Hennemann Kliniek

291-1716

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde

291-1717

Beethovenkliniek

291-1718

Park Medisch Centrum

291-1720

*Stichting Hyperbaar Zuurstof Centrum Rijnmond (HZCR)

291-1730

*ZBC IJsselland

291-1735

Groene Hart Extra Zorg

291-1750

Ooglasercentrum Drechtsteden

291-2000

Kliniek Klein Rosendael MEDINOVA

291-2001

Stichting Rugpoli

291-2100

*Stichting Saga Kliniek

291-2200

Stichting Andros Mannenkliniek

291-2201

Gewicht op Maat (GOM)

291-2202

*Inst. Voor Hyperbare geneeskunde

291-2203

*Q-care net

291-2210

Sticthing Cardiologie Heelsum

291-2220

Stichting Mauritsklinieken, locatie Nijmegen

291-2305

Stichting Velthuiskliniek, locatie Eindhoven

291-2310

Medisch Centrum Waalre B.V.

291-2500

Reinaert Kliniek

291-2501

*Stichting Oogvisie Zuid-Limburg

291-2502

Stichting Askleipion

291-2503

*Vasculair Medisch Centrum

291-2504

*Stichting Diagnostisch Centrum Maastricht

291-2505

Stichting ViaSana

291-2506

Stichting Orthopedisch medisch centrum (i.o)

291-2507

Annadal Medisch Centrum Maastricht

291-2508

Stichting Dokter Kolbach kliniek

291-2509

Stichting Revalideren, activeren participeren

291-2510

Stichting ViaCura

291-2511

Stichting VieCuri Vitaal

291-2512

*Kliniek voor Chirurgie T.a.v. mevr. drs. I. ter Laak adjunct-directeur RVE-Operatieve Geneeskunde

291-2513

ZBC Atrium Medisch Centrum Parkstad

291-2519

Med. Coordinatiecentrum eerste en tweede lijn Westelijke Mijnstreek BV

291-2520

*Stichting Bergland Kliniek Tilburg

291-2525

*Arcus Stichting Flebologie Uden

291-2530

Stichting StolMed Klinieken

291-2531

Stichting Gezicht Noord Brabant

291-2532

Stichting Geertgen

291-2540

Stichting Acura M.C

291-2700

Blue Label

291-2701

*Stichting Kennemer Behandelcentrum

291-2702

Stichting Cardiologie Centrum Care for Heart

291-2703

Stichting Zorg Praktijk Dermatologie Avenue Carnisse

291-2704

Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek

291-2705

Stichting Kliniek Naaldwijk

291-2706

Stichting Kaakchirurgisch Centrum

291-2707

*Stichting Medisch Welness Centrum Zeeland

291-2708

Stichting Dental Select

291-2709

*Stichting Nederlands Centrum voor Spataderchirurgie

291-2710

Midden Brabant Kliniek

291-2711

Stichting Beste Zorg

291-2713

Genrayhof/ZBC Kliniek Arenborghoeve

291-2714

Stichting Sonoor

291-2715

*Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) Diagnostics

291-2716

*Reinier Obesitas Centrum B.V.

291-2717

Stichting Waterland Kliniek

291-2718

Centrum Obesitas Nederland

291-2719

Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Weert

291-2720

Stichting OPSIS Oogartsenpraktijk

291-2721

Stichting Mondzorgkliniek Kampen

291-2722

*Stichting Zelfstandig behandelcentrum Bernhoven

291-2723

*MEC

291-2724

Stichting Polikliniek de Weegschaalhof

291-2725

Stichting Phacocentrum

291-2726

Stichting Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek

291-2727

*ZBC VUmc KNO audiologisch centrum

291-2728

*Dermis Polikliniek

291-2729

*Cardio-Consult

291-2730

*Stichting Spine Care

291-2731

Stichting Dermatologisch Centrum

291-2732

*Stichting ZBC Geriatrie

291-2733

*Stichting Zuidwest Kliniek

291-2734

*Cardio Centrum Goes

291-2736

Kinderpraktijk Hillegersberg

291-2737

Stichting The Hand Clinic

291-2738

Stichting Oogziekenhuis Oost-Nederland

291-2739

Stichting Medisch Centrum Friesland

291-2740

*Stichting Oogzorg Rotterdam

291-2741

Stichting MRI Diagnostiek, locatie Rotterdam

291-2742

*Stichting kliniek De Zwaluw

291-2743

*Stichting Ruttle Zorg

291-2744

Mente Sana

291-2745

*Stichting Just Care

291-2746

*Pijnkliniek Amstelland B.V.

291-2747

*Stichting AntoniusPijnCentrum

291-2748

*Stichting Solutions Ambulant

291-2749

*Demeter B.V.

291-2750

*Stichting Mental Cure

291-2751

*Stichting Cura Clinic

291-2752

*Stichting Halal Zorg

291-2753

*Stichting Medisch Specialistische Zorg (MSZN)

291-2754

*Care 4 All

291-2755

Stichting Huis vol Compassie

291-2756

*Stichting re-Activate Zorg (dubbel! deze is be‰indigd)

291-2757

*Dermatologenpraktijk dr. J. Overbeke B.V.

291-2758

*'t Centrum Groningen (CV)

291-2759

*Psychologische Dienstverlening IJsselgroep

291-2760

*Lectus Zorg B.V.

291-2761

*HAS Medisch Centrum B.V.

291-2762

*Stichting kliniek De Admiraal

291-2763

*Stichting Wegweiser Zorg

291-2764

ADHD Expertise Amersfoort

291-2765

Stichting Curamare

291-2766

*Wellness In Mind

291-2767

*Ivory & Ivory Tandarsten en Specialisten

291-2768

*Praktijk voor Orthodontie

291-2769

*PoliDirect Tilburg

291-2770

*MEE Noordwest-Holland

291-2771

*Retina

291-2772

Significant B.V.

291-2773

Landelijk netwerk acute zorg (LNAZ)

291-2774

Stichting Counterpane

291-2775

*ReumaSupport

291-2776

Stichting voor Afweer Stoornissen

291-2777

Synaeda

291-2778

*St. Centrum voor Consultatie en Expertise

291-2779

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

291-2780

Stichting Chirurgiecentrum

291-2781

Allergan Pharmaceuticals B.V.

291-2782

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

291-2784

*Viellevoye, natuurlijkgenezen, eenmanszaak

291-2785

PEP Psychologen

291-2786

*DKP

291-2787

*Stichting Statenkliniek

291-2788

*Stichting Plastische Chirurgie Kennemerland

291-2789

*InCure Healthcare B.V.

291-2790

R. Lapid-Gorzak, Oogarts

291-2791

*Beweegmedischcentrum Ruud van Gilst

291-2792

Stichting Dermatologiebelangen Nederland

291-2793

*Sijthoff & van Empel

291-2794

*Stichting Avisina

291-2795

*Stichting CardioClinics Holland

291-2796

*Stichting Centrum voor Diabetes en Overgewicht

291-2797

*Stichting pijnkliniek Almere

291-2798

*Stichting heelkundig instituut Nederland

291-2799

*Stichting heelkundig instituut Nederland

291-2800

*Stichting heelkundig instituut Nederland

291-2801

*Stichting heelkundig instituut Nederland

291-2802

*Stichting heelkundig instituut Nederland

291-2803

*Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie NVKG

291-2804

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

291-2805

*Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

291-2806

*Stichting ‘de Skuul’ herstelondersteunende verslavingszorg

291-2807

Vrouwenpoli Boxmeer

291-2808

*SHO Centra voor medische diagnostiek

291-2809

*CardioExpert

291-2810

Peters Psychotherapie

291-2811

Sanitas Kliniek B.V.

291-2812

Melody PsyCare GGZ B.V.

291-2813

Behandelcentrum woodbrookers

291-2814

Praktijk voor Integrale Psychotherapie B.V.

291-2815

*GGZ Centrum Nederland BV

291-2816

Centrum voor Jeugd, Gezin en Psyche

291-2817

Praktijk voor Psychologie en Psychotherape Deurne

291-2818

Stichting Serenity-GGZ

291-2819

Stichting GGz Perspectief

291-2820

*Stichting Nassauklinieken

291-2821

Stichting Human Medical Services

291-2822

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

291-2823

*Landelijk Netwerk Acute Zorg

291-2824

Stichting Ambrus Clinic

291-2825

Stichting Voorzet Behandeling

291-2826

Stichting Soteria

291-2827

Stichting GCDA (Gynaecologisch Centrum Dermout & Albicher)

291-2829

Janssen Kliniek Oisterwijk

291-2830

*Praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie Putten

291-2831

OPM Nijmegen

291-2832

Stiching Kinderwens Kliniek Midden-Nederland

291-2833

Stichting Viva la Vida

291-2834

*Aeon Diagnostiek

291-2835

*Stichting Fatima

291-2836

Ermelosche Psychologenpraktijk B.V.

291-2837

*Stichting Radiologicum

291-2838

*Ouder-Baby-Centrum, eenmanszaak

291-2839

Psyche

291-2840

*Vlietstede Psychologen B.V.

291-2841

V.M. Kooij Co”peratieve Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie UA

291-2842

Medinova Kliniek Breda

291-2843

Stichting RADX

291-2844

*Behandelcentrum Kindergneeskunde B.V.

291-2845

*A.t. Zorg B.V.

291-2846

*Talentum BV

291-2847

*Group4People

291-2848

*Stichting audiologisch centrum Twente

291-2849

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind

291-2850

Stichting De Omslag

291-2851

*MijDienst

291-2852

Regionaal instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V.

291-2853

*Stichting CMD Kliniek

291-2854

Helder Kliniek

291-2855

Stichting ZBC IJsselland

291-2856

*Stichting Kliniek Zwijndrecht

291-2857

*Anna Kliniek

291-2858

*Medipro B.V.

291-2859

*Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

291-2860

*Stichting Chu Shin

291-2861

Dermicis

291-2862

Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum

291-2863

Stichting CardioClinics Holland

291-2864

*Stichting Zorginstelling More

291-2865

Orthodontist G. Kauw

291-2866

Stichting Gynos Vrouwenkliniek

291-2868

Medisch Centrum Leiden

291-2869

Dialyse Zorg Zeeland B.V.

291-2870

Dialyse Kliniek Noord

291-2871

Stichting Fontys (Fydes, SOM, DOBA) (OBD)

291-2872

Mohsa, expertisecentrum voor huidkanker

291-2873

Orfeokliniek

291-2874

Stichting Orthopedie Rijnmond

291-2875

Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie

291-2876

*HZC Rijnmond BV (centrum voor Hyperbare Geneeskunde)

291-2877

RiaggZuid

291-2878

Stichting Antonius behandelcentrum

291-2879

Vision Clinics

291-2880

Oogziekenhuis Zonnestraal

291-2881

Huidziekenhuis Dermicis

291-2882

Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam

291-2883

ZBC Fem-poli

291-2885

Stichting DermaZuid

291-2886

Medisch Centrum Amstelveen

291-2887

Middin

291-2888

Fatima Zorg Schreuderhuizen

291-2889

Opdidakt

291-2890

Mitralis Diagnostisch Centrum

291-2891

Scheps-Pasman

291-2892

VOF Dubbele-diagnose

291-2893

Care Medical Services Holland BV

291-2894

Stichting Kliniek Oud Zuid

291-2895

A Klinieken

291-2896

*Stichting Maaszorg Boxmeer

291-2897

Stichting Cardiologisch Centrum 't Hart van Hoorn

291-2898

MPC Haaglanden

291-2899

Annatommie MC

291-2900

BeLife

291-2901

Dr Binkhorst Eye Center

291-2902

Verslavingskliniek Lumaheerd

291-2903

Stichting Oogzorg Haaglanden

291-2905

Stichting Medisch Centrum Breda

291-2906

RKZ Eyescan Oogzorgkliniek Noord-Holland (locatie Beverwijk)

380-0100

*ABL Centraal Medisch Laboratorium

380-0101

Certe (vh. LabNoord)

380-0200

Huisartsenlaboratorium Friesland

380-0500

*Huisartsenlab. voor Apeldoorn e.o.

380-0600

*Huisartsenlab. Neder-Veluwe

380-0601

*Huisartsenlab. West-Betuwe/

380-0800

*Medisch Co”rdinerend Centrum Eemland

380-0801

Stichting MEVOG, huisartsenlaboratorium p/a Ziekenhuis St. Jansdal

380-0900

Stichting Artsen Laboratorium SALTRO

380-0901

*CIVO-instituten TNO

380-0902

*Laboratorium Cyt-U-Universitair/

380-0903

Stichting huisartsenlaboratorium UHS

380-0904

*Stichting Diagnostisch Centrum Nederland

380-0905

U-Diagnostics

380-1000

*Huisartsenlab.Het Gooi en Omstreken

380-1100

*Huisartsenlab. West-Friesland

380-1101

Starlet Artsenlaboratorium en Trombosedienst

380-1200

*Stichting Medial

380-1300

Stichting Artsenlaboratorium voor Amstelland

380-1301

Atal-Medial

380-1302

*St. Diagnostisch Centrum Schiphol

380-1303

Artsenlaboratorium voor de Zaanstreek

380-1304

*Samenwerkende Artsenlaboratoria & diagnostische centra in Nederland

380-1305

Streeklab. GGD Amsterdam

380-1306

*Koninklijk Instituut voor de Tropen

380-1400

*Rijnlands Artsen Laboratorium

380-1401

SCAL Medisch Diagnostisch Centrum

380-1402

Leids Cytol.en Pathol.Laboratorium

380-1500

Haags-Rijswijks Artsen Laboratorium

380-1512

Eerstelijns diagnostisch centrum SHO

380-1700

Trombosedienst & Artsenlaboratorium S.T.A.R.)

380-1900

*Stichting Huisartsenlaboratorium ‘De Plantage’

380-2000

*Stichting Medische Laboratoria

380-2001

Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL)

380-2105

*Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg

380-2211

Diagnostisch Centrum & Trombosedienst

380-2300

Diagnostiek voor U

380-2400

Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg

380-2401

St. Artsen Laboratorium en Trombosedienst

411-0102

Samenw. Ziekenhuizen Oost-Groningen

411-0103

Samenwerkende Ziekenhuizen in Noordoost-Nederland

411-0200

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland

411-0201

KCL Leeuwarden

411-0202

Pathologie Friesland

411-0400

Streeklaboratorium voor de Pathologie en de Micro-Biologie

411-0401

Laboratorium Pathol. Oost-Nederland

411-0402

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek

411-0500

Pathologisch Anatomisch en Bacteriologisch Laboratorium

411-0501

Stichting Medische Microbiologie Stedendriehoek

411-0600

Samenw.Klinisch-Chem.Laboratorium SALAZAO

411-0800

Meander MC, Klinische Pathologie (voorheen PAL)

411-1200

Streeklab. voor de Volksgezondheid Kennemerland

411-1600

Laboratorium Goudse Ziekenhuizen

411-1700

Laboratorium Pathologie & Cytologie

411-1800

Pathologisch-Anatomisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

411-1801

Radio-isotopen Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

411-1900

Streeklaboratorium ‘Zeeland’ , p/a Ziekenhuis Walcheren, Afdeling Finance & Control

411-2000

Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant

411-2002

Nucleaire Geneeskunde West-Brabant

411-2300

Laboratoria voor Pathologoe en Medische Microbiologie PAMM

411-2400

Pathologisch Laboratorium ‘SPL’

 1. Dit betreft een COS3000-onderzoek.

  ^ [1]
 2. Dit betreft een COS4400-onderzoek.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina