Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 27-07-2017 t/m heden

Besluit van de Nationaal Coördinator Groningen van 23 juli 2015 houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De Nationaal Coördinator Groningen,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Nationaal Coördinator: de Nationaal Coördinator Groningen van de Overheidsdienst Groningen;

 • b. de directeuren: de directeur Groningen van de Overheidsdienst Groningen en de directeur Den Haag van de Overheidsdienst Groningen;

 • c. de Kabinetschef: Kabinetschef van de Overheidsdienst Groningen;

 • d. de teamhoofden: de teamhoofden van de teams binnen de Directie Groningen en Directie Den Haag van de Overheidsdienst Groningen;

 • e. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW)

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de Nationaal Coördinator is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende aangelegenheden ten aanzien waarvan de Nationaal Coördinator in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

 • 1 Aan de directeuren wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 1.000.000 niet te boven gaat.

 • 2 Aan de directeuren wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hem ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 3a

 • 1 Aan de Kabinetschef en de teamhoofden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 niet te boven gaat.

 • 2 Aan de Kabinetschef en de teamhoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hem ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

§ 3. Vervanging

Artikel 4

 • 1 De uit dit besluit voor de directeuren voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op een andere directeur.

 • 2 Bij afwezigheid van de Kabinetschef dan wel een teamhoofd gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op de Kabinetschef of een ander teamhoofd.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage, 23 juli 2015

J.G.M. Alders

Nationaal Coördinator Groningen

Terug naar begin van de pagina